Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Quyết định 836/QĐ-TĐC ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn trình tự thủ tục xây dựng ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, người đứng đầu các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo, chuẩn đo lường theo trình tự, thủ tục tại các Văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Chi cục TCĐLCL các tỉnh, TP;
- Viện ĐLVN; TTKT 1,2,3; SMEDEC 1;
- TTĐT; TT Thông tin - Truyền thông;
- Lưu: VT; ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hà Minh Hiệp

 

PHỤ LỤC

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 816/QĐ-TĐC ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Tên văn bản

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1.

Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng - Quy trình thử nghiệm.

ĐLVN 111 :2021

Thay thế

ĐLVN 111 :2002

2.

Biến dòng đo lường - Quy trình thử nghiệm.

ĐLVN 126 : 2021

Thay thế

ĐLVN 126 :2012

3.

Biến áp đo lường - Quy trình thử nghiệm.

ĐLVN 144:2021

Thay thế

ĐLVN 144 :2012

4.

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử - Quy trình thử nghiệm.

ĐLVN 237 :2021

Thay thế

ĐLVN 237 :2011

5.

Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước - Quy trình kiểm định.

ĐLVN 344: 2021

Ban hành mới

6.

Phương tiện đo vận tốc gió - Quy trình kiểm định.

ĐLVN 345 :2021

Ban hành mới

7.

Pipet - Quy trình kiểm định.

ĐLVN 346 :2021

Ban hành mới

8.

Bể chuẩn dung tích - Quy trình hiệu chuẩn.

ĐLVN 347 :2021

Ban hành mới

9.

Vôn kế xoay chiều - Quy trình hiệu chuẩn.

ĐLVN 354 :2021

Ban hành mới

10.

Đầu đo công suất cao tần - Quy trình hiệu chuẩn.

ĐLVN 355 :2021

Ban hành mới

11.

Phương tiện đo cường độ điện trường - Quy trình kiểm định.

ĐLVN 356 :2021

Ban hành mới

12.

Máy phát sóng - Quy trình hiệu chuẩn.

ĐLVN 357 :2021

Ban hành mới