Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

số: 81/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CÁC Ô ĐẤT (D2*, D3*, D18, D21, D23) ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT II TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, TỶ LỆ 1/500 (ĐỊA ĐIỂM: QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý Quy hoạch Đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 43/1999/QĐ-UB ngày 29/5/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Quy hoạch Chi tiết Quận Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông);
Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Tờ trình số 754/TTr-QHKT ngày 23/4/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng 05 ô đất (D2*, D3*, D18, D21, D23) trong Khu Đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 (do Trung tâm Phát triển vùng SENA lập và hoàn thành tháng 4/2004) để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất đợt II trên địa bàn Quận Cầu Giấy với một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính sau:

Tổng diện tích đất 5 ô đất (D2*, D3*, D18, D21, D23):

68.299 m2

Bao gồm:

 

- Đất xây dựng nhà ở chung cư

6.858 m2

- Đất xây dựng nhà ở biệt thự, nhà vườn

23.598 m2

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, dịch vụ thương mại

15.739 m2

- Đất xây dựng công trình công cộng (cấp phường)

714 m2

- Đất xây dựng công trình đầu mối kỹ thuật (Trạm bơm chuyển tiếp thoát nước bẩn)

2.074 m2

- Đất cây xanh sân vườn

5.093 m2

- Đất đường nội bộ

14.223 m2

Cụ thể từng ô đất:

+ Ô đất D2*: chức năng SD đất là nhà ở (biệt thự và nhà vườn), diện tích 6.679 m2

+ Ô đất D3*: chức năng SD đất là nhà ở (nhà vườn), diện tích 1.500 m2

+ Ô đất D18: chức năng SD đất là nhà ở (chung cư, biệt thự, nhà vườn) và cây xanh sân vườn, diện tích  14.121 m2

+ Ô đất D21: chức năng SD đất là nhà ở (biệt thự và nhà vườn), trụ sở cơ quan, dịch vụ thương mại và cây xanh sân vườn, diện tích  27.397 m2

+ Ô đất D23: chức năng SD đất là nhà ở (biệt thự và nhà vườn), trụ sở cơ quan, dịch vụ thương mại, công cộng, cây xanh sân vườn và khu xử lý kỹ thuật (Trạm bơm chuyển tiếp thoát nước bẩn), diện tích  18.602 m2

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CÁC Ô ĐẤT

TT

Tên ô đất

Tổng diện tích đất

(m2)

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

Đất XD Nhà ở chung cư

(m2)

Đất XD Biệt thự, nhà vườn

(m2)

Đất XD Cơ quan, Dịch vụ Thương mại

(m2)

Đất XD công trình Công cộng

(m2)

Đất XD CT đầu mối KT (Trạm bơm)

(m2)

Đất Cây xanh, sân vườn

(m2)

Đất Đường nội bộ

(m2)

1

D2*

6.679

 

4.660

 

 

 

 

2.019

2

D3*

1.500

 

720

 

 

 

 

780

3

D18

14.121

6.858

4.052

 

 

 

604

2.607

4

D21

27.397

 

9.524

10.436

 

 

2.786

4.651

5

D23

18.602

 

4.642

5.303

714

2.074

1.703

4.166

 Cộng

68.299

6.858

23.598

15.739

714

2.074

5.093

14.223

Điều 2:

- Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận các bản vẽ kèm theo Quyết định này trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký.

- Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Uỷ ban nhân dân Quận Cầu Giấy và các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận Cầu Giấy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Phường: Quan Hoa, Dịch Vọng; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên