Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành Hải Phòng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 58/TTr-SNN ngày 04/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, xã căn cứ tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu ban hành theo quyết định này và hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận thôn đạt tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

3. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố tổ chức khảo sát, hướng dẫn các huyện lựa chọn thôn để triển khai xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu; kiểm tra, đôn đốc thực hiện và hướng dẫn quy trình đánh giá, xét, công nhận Thôn nông thôn mới kiểu mẫu các địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- Các Phòng: NNTNMT, KTGS&TĐKT;
- CV: NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới khi đảm bảo:

1. Thôn thuộc xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

2. Có các tiêu chí sau đạt chuẩn:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

1

Đường giao thông

1.1. Đường trục thôn: Mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; đảm bảo thoát nước mặt; có hệ thống điện chiếu sáng; lề đường trồng cây xanh kết hợp trồng hoa bồn hoặc hoa thảm hoặc cây khác tạo cảnh quan đẹp.

Đạt

1.2. Đường ngõ xóm: Mặt đường được cứng hóa; đảm bảo thoát nước mặt; có hệ thống điện chiếu sáng; cảnh quan hài hòa, sạch, đẹp.

Đạt

2

Nhà ở hộ gia đình

Nhà ở và công trình phụ trợ, sân, vườn, tường bao (hàng rào), cổng gọn gàng, sạch đẹp.

Đạt

3

Sản xuất - Thu nhập

3.1. Có nhóm hộ tổ chức sản xuất tập trung (nhóm, tổ hợp tác, hợp tác xã ...), có liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đạt

3.2. Thu nhập bình quân đầu người của thôn cao gấp 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người của xã.

Đạt

4

Văn hóa - Thể thao

4.1. Nhà văn hóa - khu thể thao thôn cơ bản đảm bảo quy mô xây dựng, trang thiết bị hoạt động.

Đạt

4.2. Có câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động. Thường xuyên có các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút người dân tham gia.

Đạt

4.3. Thôn được công nhận “Thôn văn hóa”, có hương ước đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Đạt

5

Giáo dục - Y tế

5.1. Có quỹ khuyến học của thôn và có các hoạt động khen thưởng, động viên cho học sinh có thành tích cao trong học tập, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ...

Đạt

5.2. Có hoạt động tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, dòng họ, gia đình gương mẫu ...

Đạt

5.3. Có nhân viên y tế thôn được đào tạo theo chương trình do Bộ Y tế quy định; thường xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đạt

6

Vệ sinh môi trường

6.1. Có tổ chức, đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

Đạt

6.2. Có hệ thống thoát nước thải chung, điểm thu gom rác (nếu có) đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đạt

6.3. Các hộ dân không xả chất thải, nước thải ô nhiễm ra môi trường.

Đạt

6.4. Có quy định về vệ sinh môi trường.

Đạt

6.5. Hàng tháng tổ chức;dọn dẹp vệ sinh chung toàn thôn: quét dọn đường thôn, ngõ xóm, nơi công cộng; cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ dại ven đường và nơi công cộng; vớt rác, khơi thông rãnh thoát nước, kênh, mương

Đạt