Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, TƯ LIỆU – THƯ VIỆN THUỘC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 5580//QĐ-UB ngày 02/10/1992 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hà Nội và đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hà Nội thành Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập phòng Quản lý khoa học, tư liệu – thư viện thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội.

Điều 2:

- Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng Quản lý Khoa học, tư liệu – thư viện; biên chế cán bộ, viên chức của phòng thuộc tổng biên chế được UBND Thành phố giao hàng năm cho Trường.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu