Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 793/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁI CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT DANH HIỆU VĂN HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại Tờ trình số 13/TTr-BCĐ ngày 23/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tái công nhận xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt danh hiệu “Xã văn hóa”, thời hạn 02 năm.

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt hạn chế, đưa đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân xã Long Toàn ngày càng nâng cao. Giữ vững thành tích xã văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Toàn, huyện Duyên Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng