Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2001/QĐ-UB

Ngày 07 tháng 09 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán Khảo sát xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập đơn giá Khảo sát và quản lý chi phí Khảo sát xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 691/QLKT-XD ngày 29/6/2001 về việc ban hành bộ đơn giá Khảo sát xây dựng khu vực thống nhất tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Bộ đơn giá Khảo sát xây dựng tỉnh Lâm Đồng" để áp dụng cho tất cả các công tác khảo sát do Trung ương và địa phương quản lý, thực hiện (không phân biệt nguồn vốn đầu tư) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.

2.1 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 và thay thế Quyết định số 105/QĐ-UB ngày 20/01/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Các văn bản trước đây trái với tinh thần Quyết định này đều không còn giá trị thực hiện.

2.2 Bộ đơn giá Khảo sát xây dựng tỉnh Lâm Đồng là cơ sở để lập, thẩm tra và xét duyệt giá trị dự toán công tác khảo sát xây dựng phục vụ cho công tác đấu thầu, chỉ định thầu về khảo sát xây dựng; lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2.3 Đối với các công tác đặc biệt cần lập đơn giá riêng, giao Sở Xây dựng xem xét cụ thể và tổng hợp để trình Bộ Xây dựng thỏa thuận trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2.4 Khi có biến động về giá, tiền lương trong Xây dựng cơ bản; Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng ban hành các thông báo điều chỉnh sau khi đã tham khảo ý kiến và trao đổi thống nhất với Sở Tài chính Vật giá và các sở, ngành quản lý có liên quan.

2.5 Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Bộ đơn giá Khảo sát xây dựng này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính vật giá; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Công nghiệp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt; thị xã Bảo Lộc; các huyện thuộc tỉnh và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Sĩ Sơn