Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UBND QUẬN, HUYỆN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của có quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tại Tờ trình số 07/TT SKHCN ngày 04 tháng 3 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cơ quan chuyên môn giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện có các nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, 5 năm của địa phương trình UBND quận, huyện phê duyệt, đồng thời giúp UBND quận, huyện theo dõi việc thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

2. Tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn quận, huyện.

3. Về khoa học và công nghệ:

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND quận, huyện về chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội bức xúc của địa phương.

- Lựa chọn, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức ứng dụng các tiến bộ về khoa học và công nghệ ở địa phương, xây dựng và phát triển phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện.

- Tổ chức việc thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND quận, huyện.

4. Về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng:

Tổ chức hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý các trạm cân đối chứng đặt tại các chợ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận, huyện.

- Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thành phố trong việc tập huấn nghiệp vụ tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo tại các chợ, kiểm tra định lượng hàng hoá đóng gói sẵn lưu thông trên địa bàn.

5. Tham mưu cho UBND quận, huyện về việc thành lập các hội đồng tư vấn và thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ quận, huyện.

6. Thực hiện thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu cho UBND quận, huyện trong việc tổ chức kiểm tra, thanh tra hoặc phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng sản phẩm trên địa bàn quận, huyện.

8. Tham mưu UBND quận, huyện tổ chức các dịch vụ khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của UBND quận, huyện và Khoa học và Công nghệ.

Điều 2: Giao UBND các quận, huyện bố trí 01 (một) công chức chuyên trách trong Phòng Kinh tế quận, Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện để giúp UBND quận, huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các quận huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Chủ tịch và PCT;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP HĐND & UBND TP
- Sở Nội vụ

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm