Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 77/2004/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 227/2003/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (văn bản số 1567/CV-UBT ngày 26 tháng 3 năm 2004), của Bộ Xây dựng (văn bản số 518/BXD-KTQH ngày 16 tháng 4 năm 2004) và Bộ Công nghiệp (văn bản số 1829/CV-CNĐP ngày 16 tháng 4 năm 2004),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung một phần nội dung của Mục b, Khoản 5, Điều 1 tại Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 như sau:

Nội dung: "Ngừng hoạt động khai thác đá tại các mỏ đá Hoá An, Tân Vạn và Tân Hạnh" được bổ sung điều chỉnh thành: "Hoạt động khai thác đá tại các mỏ đá Hoá An, Tân Vạn và Tân Hạnh chấm dứt vào năm 2010 để cải tạo thành khu công viên cây xanh gắn với hồ nước, phục vụ giải trí, du lịch của thành phố Biên Hoà".

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)