Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 77/2002/QĐ-BTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC TẠM THỜI THỰC HIỆN THU VÀ MIỄN, GIẢM PHÍ SỬ DỤNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ, ĐÒ, PHÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Để ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà theo các quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 2. Đối với các đối tượng được miễn, giảm theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết cấp thẻ miễn phí theo thủ tục và quy định hiện hành. Đối với những trường hợp đã cấp thẻ miễn phí nhưng hết thời gian thực hiện, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm cấp tiếp cho đến khi có quy định mới.

Các thẻ miễn phí đã cấp đúng đối tượng quy định tiếp tục có hiệu lực.

Điều 3. Việc thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà quy định tại Quyết định này được thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu, các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép thu phí sử dụng cầu, đường bộ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)