Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tại Tờ trình số 220/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức thành 09 cụm thi đua và 24 khối thi đua thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, (đính kèm danh sách).

Điều 2. Thành viên của cụm, khối thi đua thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

1. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, thống nhất nội dung, chỉ tiêu và thang điểm phù hợp với điều kiện của cụm, khối thi đua và Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua, sơ, tổng kết, bình xét, suy tôn và đề nghị khen thưởng theo quy định.

3. Định kỳ luân phiên bầu cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó để thực hiện việc điều hành cụm, khối thi đua.

4. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời tổ chức học tập trao đổi, giao lưu kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm, khối để học tập, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động các cụm, khối thi đua; ban hành Quy chế, thống nhất nội dung, chỉ tiêu và thang điểm phù hợp với điều kiện của cụm, khối; định kỳ đề cử cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó thi đua để chịu trách nhiệm điều hành cụm, khối. Đối với khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân, huyện quyết định thành lập, việc xem xét, khen thưởng thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Điều 4. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức hoạt động phù hợp với quy định; định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung phù hợp với đặc điểm của cụm, khối thi đua.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND TP (
1AB);
- VP.UBND TP (3C);
-
Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT,
HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

DANH SÁCH

CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. Cụm, khối thi đua thuộc quận Ninh Kiều: gồm 01 cụm thi đua và 03 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các phường (11 đơn vị), gồm phường: An Cư, Cái Khế, An Nghiệp, An Hòa, An Bình, Thới Bình, Tân An, An Phú, An Khánh, Hưng Lợi và Xuân Khánh.

2. Khối thi đua được chia thành 03 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể (11 đơn vị): Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước (13 đơn vị) gồm các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Quản lý đô thị, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND & UBND quận, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc, Y tế.

- Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Hội (07 đơn vị): Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý chợ, Nhà Văn hóa thiếu nhi, Trường Tương lai, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Hội Chữ thập đỏ.

II. Cụm, khối thi đua thuộc quận Bình Thủy: gồm 01 cụm thi đua và 03 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các phường (08 đơn vị), gồm phường: An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Long Hòa, Long Tuyền, Trà An, Trà Nóc, Thới An Đông.

2. Khối thi đua được chia thành 03 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể (12 đơn vị): Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước (12 đơn vị) gồm các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND & UBND quận, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

- Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Hội (07 đơn vị): Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy lợi, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học.

III. Cụm, khối thi đua thuộc quận Ô Môn: gồm 01 cụm thi đua và 03 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các phường (07 đơn vị), gồm phường: Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Thới Long, Long Hưng, Trường Lạc, Phước Thới, Thới An.

2. Khối thi đua được chia thành 03 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể (12 đơn vị): Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước (13 đơn vị) gồm các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND & UBND quận, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc, Y tế.

- Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Hội (07 đơn vị): Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Nhà Thiếu nhi, Trạm Khuyến nông, Trạm Thủy lợi, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Hội Chữ thập đỏ.

IV. Cụm, khối thi đua thuộc quận Thốt Nốt: gồm 01 cụm thi đua và 02 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các phường (09 đơn vị), gồm phường: Thuận Hưng, Tân Hưng, Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Tân Lộc, Trung Kiên.

2. Khối thi đua được chia thành 02 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể (12 đơn vị): Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp (16 đơn vị) gồm các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND & UBND quận, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Hội Chữ Thập đỏ.

V. Cụm, khối thi đua thuộc quận Cái Răng: gồm 01 cụm thi đua và 03 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các phường (07 đơn vị), gồm phường: Lê Bình, Ba Láng, Thường Thạnh, Hưng Thạnh, Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú.

2. Khối thi đua được chia thành 03 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể và Hội (13 đơn vị): Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ Thập đỏ.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước (12 đơn vị) gồm các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND & UBND quận, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

- Khối các cơ quan ngành dọc và đơn vị sự nghiệp (13 đơn vị): Cục Thống kê, Cục thuế, Kho bạc, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh.

VI. Cụm, khối thi đua thuộc huyện Phong Điền: gồm 01 cụm thi đua và 02 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các xã, thị trấn (07 đơn vị), gồm các xã, thị trấn: Mỹ Khánh, Nhơn Nghĩa, Nhơn Ái, Trường Long, Tân Thới, Giai Xuân, Thị trấn Phong Điền.

2. Khối thi đua được chia thành 02 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể (12 đơn vị): Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước và sự nghiệp (16 đơn vị) gồm các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Xúc tiến thương mại - Du lịch và Quản lý di tích, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh.

VII. Cụm, khối thi đua thuộc huyện Cờ Đỏ: gồm 01 cụm thi đua và 03 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các xã, thị trấn (10 đơn vị), gồm các xã, thị trấn: Thới Hưng, Thới Xuân, Thới Đông, Đông Hiệp, Đông Thắng, Thạnh Phú, Trung Hưng, Trung Thạnh, Trung An và Thị trấn Cờ Đỏ.

2. Khối thi đua được chia thành 03 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể (12 đơn vị): Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước (12 đơn vị) gồm các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Dân tộc, Thanh tra, Tư pháp.

- Khối các cơ quan ngành dọc và đơn vị sự nghiệp (12 đơn vị): Bảo hiểm Xã hội, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Chi cục Thống kê khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai, Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai, Kho bạc nhà nước Cờ Đỏ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Trạm Thủy lợi, Trạm Khuyến nông.

VIII. Cụm, khối thi đua thuộc huyện Thới Lai: gồm 01 cụm thi đua và 03 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các xã, thị trấn (13 đơn vị), gồm các xã, thị trấn: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Thắng, thị trấn Thới Lai, Xuân Thắng, Thới Tân, Đông Thuận, Đông Bình, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B.

2. Khối thi đua được chia thành 03 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể (11 đơn vị): Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước (13 đơn vị) gồm các phòng: Văn phòng HĐND&UBND, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Tư pháp, Dân tộc.

- Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Hội (06 đơn vị): Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, Trạm quản lý nước và công trình thủy lợi, Trạm Khuyến nông huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Hội Chữ thập đỏ.

IX. Cụm, khối thi đua thuộc huyện Vĩnh Thạnh: gồm 01 cụm thi đua và 02 khối thi đua, cụ thể:

1. Cụm thi đua các xã, thị trấn (10 đơn vị), gồm các xã, thị trấn: Xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ, Thạnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, Thạnh Tiến, Thạnh Quới và thị trấn Thạnh An.

2. Khối thi đua được chia thành 02 khối:

- Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể và Hội (13 đơn vị): Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Hội Chữ thập đỏ.

- Khối các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp (15 đơn vị) gồm các phòng, ban: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nội vụ, Tài chính và Kế hoạch, Ban Quản lý dự án - Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thanh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên./.