Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 163/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB, P. HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục

hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

20 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3794/QĐ- UBND ngày 26/10/2016

5,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Văn phòng Sở phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 04 ngày

2.3. Lãnh đạo Văn phòng Sở thông qua kết quả: 0,25 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,25 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tư pháp: 0,5 ngày

04 ngày

Bước 3. Sở Tư pháp giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Khoa học và Công nghệ

05 ngày

Bước 4. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 04 ngày

4.2. Lãnh đạo Văn phòng Sở thông qua kết quả: 0,25 ngày

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,25 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

4,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

2

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

10 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3794/QĐ- UBND ngày 26/10/2016

03 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Văn phòng Sở phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 1,5 ngày

2.3. Lãnh đạo Văn phòng Sở thông qua kết quả: 0,25 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,25 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Sở Tư pháp: 0,5 ngày

2,5 ngày

Bước 3. Sở Tư pháp giải quyết, chuyển lại kết quả qua Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày

Bước 4. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên Văn phòng Sở được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết: 01 ngày.

4.2. Lãnh đạo Văn phòng Sở thông qua kết quả: 0,25 ngày

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,25 ngày

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

1,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

3

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

25 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

14,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Văn phòng Sở phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 12,5 ngày

2.3. Lãnh đạo Văn phòng Sở thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

9,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

4

Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

36,5 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND  ngày 15/7/2016

29,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 01 ngày.

2.5. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ họp: 20 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

06 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

5

Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

36,5 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND  ngày 15/7/2016

29,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 01 ngày

2.5. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ họp: 20 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

06 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

6

Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

10 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3865/QĐ- UBND ngày 02/11/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

5,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 3,5 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

3,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

20 ngày (Trường hợp họp Hội đồng thẩm tra)

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

14 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng: 01 ngày

2.5. Hội đồng thẩm tra hồ sơ danh mục hàng hóa họp: 08 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

7

Mua sáng chế, sáng kiến

25 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

17 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 01 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký quyết định thành lập Hội đồng: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Hội đồng đánh giá: 10 ngày

2.6. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.7. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

07 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

8

Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

37 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

25 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 15,5 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

06 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh công bố công khai nhiệm vụ được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh

9

Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

37 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

25 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 15,5 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

06 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

05 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh công bố công khai nhiệm vụ được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh

10

Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

25 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

19,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học tổ chức họp Hội thẩm định hồ sơ: 10 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

4,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

11

Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

25 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

17,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học tổ chức họp Hội thẩm định hồ sơ: 08 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

6,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

12

Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

30 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

17 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 7,5 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

12 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

13

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

30 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2945/QĐ- UBND ngày 29/8/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

22,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học tổ chức họp Hội đồng thẩm định giao quyền: 13 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

6,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

14

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

30 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 24/10/2019,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND  ngày 15/7/2016

24,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học tổ chức họp Hội đồng thẩm định: 15 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

4,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

15

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ

30 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 24/10/2019,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND  ngày 15/7/2016

24,5 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học tổ chức họp Hội đồng thẩm định: 15 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.7. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.8. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

4,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

16

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

37 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3864/QĐ- UBND ngày 02/11/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND  ngày 15/7/2016

26 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 05 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 03 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án: 07 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Tổ thẩm định dự toán kinh phí dự án: 07 ngày

2.7. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 01 ngày

2.8. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.9. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

05 ngày

Bước 5. Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án đã được phê duyệt

17

Thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

15 ngày (Trường hợp thay đổi thời gian thực hiện dự án)

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3864/QĐ- UBND ngày 02/11/2018

09 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 06 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 01 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

30 ngày (Trường hợp các thay đổi, điều chỉnh khác)

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

24 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 20 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 02 ngày

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

18

Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

07 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3864/QĐ- UBND ngày 02/11/2018

03 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 0,5 ngày

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày

2.5.Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

03 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

19

Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

58 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3864/QĐ- UBND ngày 02/11/2018,

Quyết định số 37/2016/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

52 ngày

Bước 2. Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ phân công thụ lý: 0,5 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 03 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 01 ngày

2.4. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày

Tổ chức chủ trì dự án bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: 05 ngày

2.5. Lãnh đạo Sở ký duyệt Quyết định thành lập Hội đồng: 12 ngày

2.6. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Hội đồng: 25 ngày

2.7. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thông qua kết quả: 01 ngày

2.8. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.9. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

05 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

III

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

20

Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

05 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 3865/QĐ- UBND ngày 02/11/2018

03 ngày

Bước 2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng phân công thụ lý: 0,25 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: 0,25 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả: 0,5 ngày

2.5. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 0,5 ngày

2.6. Văn thư Sở vào sổ, chuyển kết quả đến Văn Phòng UBND tỉnh: 0,25 ngày

1,25 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,25 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

21

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

25 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 1375/QĐ- UBND ngày 19/4/2019

20,5 ngày

Bước 2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng phân công thụ lý: 01 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 16 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng thông qua kết quả: 01 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.6. Văn thư Sở vào sổ, chuyển kết quả đến Văn Phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

3,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

22

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

25 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 1375/QĐ- UBND ngày 19/4/2019

20,5 ngày

Bước 2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng phân công thụ lý: 01 ngày

2.2. Chuyên viên giải quyết: 16 ngày

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng thông qua kết quả: 01 ngày

2.4. Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả: 01 ngày

2.5. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày

2.6. Văn thư Sở vào sổ, chuyển kết quả đến Văn Phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày

3,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tổng số: 22 TTHC