Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 76/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ CƯỚC PHÁT HÀNH CÁC ẤN PHẨM BÁO BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 731-TB/TU ngày 08/01/2020 về nhất trí chủ trương điều chỉnh tăng giá cước phát hành Báo Bắc Giang;

Xét đề nghị của Báo Bắc Giang tại Tờ trình số 52-TTr/BBG ngày 24/12/2019; Sở Tài chính tại Công văn số 2500/STC-QLGCS ngày 13/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá cước phát hành các ấn phẩm báo Bắc Giang.

1. Báo 02 mầu và 04 mầu (trọng lượng đến 50 gram): 2.268 đồng/tờ.

2. Báo cuối tháng (trọng lượng từ 50 gram đến 100 gram): 2.412 đồng/tờ.

3. Mỗi 50 gram tiếp theo: 144 đồng/tờ.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền cấp bù số kinh phí chênh lệch do thay đổi giá cước phát hành; kiểm tra, hướng dẫn Báo Bắc Giang thực hiện quy định quản lý nhà nước về giá theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020 và thay thế các Quyết định, văn bản về Giá cước phát hành các ấn phẩm báo Bắc Giang được phê duyệt trước đây.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Báo Bắc Giang, Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (bc)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TH.
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà