Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2007/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC GIANG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 223/TTr-VP, ngày 20 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng dịch vụ của Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Tổ chức Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

UBND tỉnh là cơ quan chủ quản Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Website Bắc Giang). Website Bắc Giang bao gồm các thành phần sau:

1. Trang thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (trang chính) hoạt động tại địa chỉ http://www.bacgiang.gov.vn xuất bản tin hàng ngày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Các trang thông tin thành phần:

a. Trang thông tin của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

b. Các trang thông tin chuyên đề, bao gồm các loại: số liệu thống kê KT-XH, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu các dự án kêu gọi đầu tư, cơ sở dữ liệu bản đồ số và quy hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu về các thủ tục hành chính công, cơ sở dữ liệu các mẫu biểu giao dịch hành chính; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp và các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội...

c. Các trang thông tin phục vụ giao dịch hành chính công qua mạng.

Địa chỉ các trang thông tin thành phần có dạng http://xxx.bacgiang.gov.vn, trong đó “xxx” là tên của cơ quan quản lý trang thông tin hoặc tên dịch vụ hành chính công điện tử.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Website Bắc Giang

1. Là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin qua mạng Internet của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

2. Hoạt động cung cấp thông tin của Website Bắc Giang được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông tin trên Website Bắc Giang

1. Các thông tin chủ yếu cung cấp trên Website Bắc Giang:

a. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống chính quyền các cấp ở địa phương.

b. Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật tại các sở, ban, ngành, địa phương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng...

c. Các quy định về trình tự thủ tục hành chính, các mẫu văn bản giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

d. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Giang từ năm 1997 theo quy định tại Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ.

e. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh cần lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

f. Các thông tin khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2. Nguyên tắc cung cấp thông tin trên Website Bắc Giang:

a. Không tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

b. Đảm bảo tính chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Tổ chức quản lý Website Bắc Giang

1.Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực Website Bắc Giang có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, duy trì hoạt động và phát triển hệ thống; trực tiếp quản trị Trang thông tin điện tử UBND tỉnh.

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin thành phần do đơn vị mình quản lý theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trong trường hợp đơn vị chưa xây dựng Trang thông tin thành phần, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 của Quy chế này.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thường trực

1. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động; đề xuất, áp dụng các biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đầu tư ứng dụng công nghệ mới; kinh phí duy trì và phát triển. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động chung của Website Bắc Giang.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều phối, thống nhất các hoạt động chung, gồm:

a. Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thông tin lên Internet những nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

b. Phối hợp xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin điện tử chính thức của tỉnh trên các lĩnh vực phục vụ cung cấp lên Internet.

c. Hướng dẫn hoạt động của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và đảm bảo hoạt động thường xuyên của các trang thông tin thành phần.

d. Căn cứ đề nghị của các cơ quan, đơn vị và những lĩnh vực ưu tiên cần công bố thông tin, chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông xác định lộ trình xây dựng các trang thông tin thành phần và biện pháp thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

e. Phối hợp với cơ quan Website Chính phủ trong hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

3. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND tỉnh và quyết định Quy chế làm việc của Ban biên tập.

4. Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của

Website Bắc Giang và các đề xuất, kiến nghị.

5. Các văn bản giao dịch của Website Bắc Giang được sử dụng con dấu của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 7. Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND tỉnh

1. Ban biên tập

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử UBND tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, Trưởng Ban biên tập là Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban biên tập và các Uỷ viên; Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan giúp việc Ban biên tập

a. Trung tâm Công báo - Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực của Ban biên tập.

b. Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị quản trị kỹ thuật và phát triển hệ thống.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập

a. Xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng, hàng năm của Trang thông tin điện tử

UBND tỉnh.

b. Là đầu mối tiếp nhận các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

c. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin, tư liệu (trừ tài liệu mật, tài liệu chưa được phổ biến rộng rãi) để đưa thông tin lên Website Bắc Giang.

d. Được cử cán bộ tham dự các phiên họp của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh (trừ các cuộc họp nội bộ) để xác định nhu cầu thông tin, thu thập và đưa tin phục vụ hoạt động theo quy định. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban biên tập đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc cử cán bộ tham gia các đoàn công tác trong và ngoài nước của lãnh đạo tỉnh.

e. Thường xuyên kiểm tra nội dung thông tin của các trang thông tin thành phần để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi hoặc loại bỏ những thông tin không chính xác, không cần thiết hoặc trái quy định của pháp luật.

f. Xây dựng quy định và quản lý hoạt động cung cấp tin của đội ngũ cộng tác viên; thực hiện chế độ chi trả nhuận bút; đề xuất việc khen thưởng, xử lý vi phạm, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên.

g. Phối hợp quản lý và lưu trữ toàn bộ nội dung thông tin (bản chính, bản sao, bản thảo) theo quy định về Lưu trữ Nhà nước.

h. Báo cáo định kỳ về các hoạt động của Ban biên tập với Chủ tịch UBND tỉnh và kiến nghị các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

4. Kinh phí hoạt động của Ban biên tập do ngân sách Nhà nước cấp trong kế hoạch kinh phí hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 8. Ban biên tập các trang thông tin thành phần

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố là chủ thể quản lý các trang thông tin thành phần. Trực tiếp điều hành hoạt động của các trang thông tin thành phần là các Ban biên tập do thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập, Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng Ban. Ban biên tập có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm thực hiện các nhiệm vụ: thu thập thông tin, biên tập, kiểm duyệt, xuất bản thông tin lên Internet; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin xuất bản trước thủ trưởng cơ quan; tuân thủ các quy định về bảo mật, an toàn mạng do Nhà nước quy định.

2. Thực hiện cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử UBND tỉnh theo các quy định tại Quy chế này.

3. Việc sửa chữa, nâng cấp tính năng kỹ thuật và công nghệ của Trang thông tin thành phần phải thống nhất với Cơ quan thường trực Website Bắc Giang nhằm đảm bảo tính đồng bộ về công nghệ, hình thức thể hiện và an ninh thông tin trong toàn hệ thống.

4. Phối hợp quản lý và lưu trữ toàn bộ nội dung thông tin (bản chính, bản sao, bản thảo) theo quy định về Lưu trữ nhà nước.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trang thông tin thành phần cho Cơ quan thường trực Website Bắc Giang và các kiến nghị, đề xuất.

Điều 9. Chế độ cung cấp thông tin

1. Thông tin đưa lên Website Bắc Giang là thông tin chính thức, công khai và được cơ quan có thẩm quyền duyệt. Tin, bài trên Website Bắc Giang bắt buộc phải có thông tin về nguồn tin, người viết tin bài, trừ tin bài là ý kiến tham gia đóng góp của bạn đọc. Trong trường hợp thông tin đưa lên chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính chính xác mà chỉ có giá trị tham khảo thì phải để ở mục tin tham khảo của các trang tin và phải ghi chú rõ là tin tham khảo.

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thường xuyên cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND tỉnh.

Điều 10. Chế độ cập nhật thông tin

1. Trang thông tin điện tử UBND tỉnh được cập nhật thông tin hàng ngày.

2. Các trang thông tin thành phần căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thông tin của đơn vị có thể cập nhật thông tin hàng ngày hoặc hàng tuần.

3. Ngôn ngữ tiếng Việt của Website Bắc Giang sử dụng bộ mã Tiếng Việt TCVN 6909:2001. Các trang thông tin thành phần căn cứ vào nội dung thông tin và đối tượng phục vụ ngoài việc phát hành bằng tiếng Việt có thể sử dụng các ngôn ngữ thông dụng khác.

Điều 11. Chế độ xử lý thông tin phản hồi

1. Các Ban biên tập là đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi được bạn đọc gửi đến bằng các hình thức qua mạng hoặc gửi trực tiếp; phân loại, xác định mục đích yêu cầu và chuyển lãnh đạo cơ quan để xử lý trả lời bạn đọc; trong trường hợp cần thiết, có thể chuyển ý kiến của bạn đọc đến các đơn vị liên quan để trả lời trực tiếp.

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các Ban biên tập để trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Chế độ nhuận bút, thù lao

Chế độ nhuận bút đối với tác giả là cộng tác viên có tin, bài được đăng lên Website Bắc Giang; chế độ thù lao đối với người thực hiện các công việc liên quan như: thực hiện việc biên tập lại, sưu tầm tư liệu, duyệt tin... giao cho Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 13. Hỗ trợ quảng bá thông tin, phát triển thương mại điện tử

Hoạt động của Website Bắc Giang có trách nhiệm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, các tổ chức quảng bá thông tin thương mại điện tử dưới hình thức các logo quảng cáo, giới thiệu các doanh nghiệp, các sản phẩm điển hình... Thông tin trước khi xuất bản phải được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp, tổ chức xác nhận bằng văn bản và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu lệ phí quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Đảm bảo kỹ thuật vận hành Website Bắc Giang

Website Bắc Giang được đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; sử dụng chung hệ thống máy chủ, dịch vụ kết nối mạng internet, bảo mật và sao lưu dữ liệu của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang.

Trung tâm Tin học - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là đơn vị trực tiếp quản trị về kỹ thuật Website Bắc Giang, Trung tâm có các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đảm bảo hoạt động vận hành của Website Bắc Giang ổn định và thường xuyên. Thực hiện bảo trì, sửa chữa, nâng cấp thay đổi tính năng hệ thống Website Bắc Giang theo chỉ đạo của Cơ quan thường trực.

2. Thực hiện phân quyền sử dụng cho cán bộ tham gia điều hành, biên tập và cập nhật thông tin theo các mức: quản trị hệ thống, kiểm duyệt, cập nhật, xuất bản tin.

3. Căn cứ kế hoạch hàng năm và các yêu cầu thực tế, tham mưu cho Cơ quan thường trực trong việc xây dựng và phát triển hệ thống về mặt kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với định hướng hoạt động.

4. Định kỳ sao chép dữ liệu điện tử của hệ thống bằng các thiết bị công nghệ thông tin và chuyển lưu trữ theo quy định về Lưu trữ nhà nước.

5. Đề xuất cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với định hướng phát triển về công nghệ của Website Bắc Giang. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Website Bắc Giang.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm phối hợp quản lý, phát triển Website Bắc Giang của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố

1. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động của Website Bắc Giang; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh thông tin đối với hoạt động của hệ thống.

3. Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc thực hiện Quy chế này; thống nhất đầu mối tổ chức cập nhật, tổng hợp, xử lý thông tin tại đơn vị để cung cấp cho Website Bắc Giang theo quy định; chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin do mình cung cấp.

4. Các ban của Đảng, UBMTTQ, các Đoàn thể nhân dân có nhu cầu xây dựng trang thông tin thành phần hoặc cung cấp thông tin lên Website Bắc Giang chủ động phối hợp với Cơ quan thường trực để tổ chức thực hiện.

5. Cán bộ, công chức tham gia vận hành hệ thống phải có trách nhiệm bảo quản thông tin truy nhập hệ thống (gồm tên đăng nhập và mật khẩu); chịu trách nhiệm về sự cố xảy ra nếu liên quan đến thông tin truy nhập hệ thống được cấp cho mỗi cá nhân.

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế, góp phần phát triển Website Bắc Giang được xét khen thưởng theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Quy chế này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh các vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh về Cơ quan Thường trực Website Bắc Giang để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.