Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 76/2006/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18/6/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (giai đoạn 2006 - 2010);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-TP ngày 05/9/2006 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp; Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trách nhiệm của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường và cơ sở giáo dục khác (sau đây gọi chung là trường học) trên địa bàn tỉnh, UBND các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, UBND các cấp, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Điều 2. Trách nhiệm chung

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý tương đương cấp tỉnh có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác do cơ quan Trung ương, HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực quản lý của ngành tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các văn bản pháp luật chuyên ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực khác có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức ngành mình để thực thi công vụ;

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực quản lý của ngành.

Điều 3. Trách nhiệm của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thành lập và có trách nhiệm:

1. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng giai đoạn, từng năm, từng quý để các cấp, các ngành liên quan phối hợp thực hiện;

2. Điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp dưới triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp;

3. Kiến nghị, tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp các biện pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả ở địa phương.

4. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, thống nhất với các ngành liên quan về hình thức, biện pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, luật mới ban hành theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh;

b) Phân công các ngành cử báo cáo viên pháp luật tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chuyên đề được giao; phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền pháp luật về những nội dung có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để cung cấp cho các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân.

Điều 4. Trách nhiệm cụ thể

Ngoài trách nhiệm chung quy định tại Điều 2 của Quy định này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh và tương đương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, cụ thể:

1. Sở Bưu chính - Viễn thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực cơ khí, luyện kim, hoá chất, điện, dầu khí, khai thác khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và có trách nhiệm:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, viên chức các trường học trên địa bàn tỉnh; nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học có liên quan đến pháp luật;

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật chính khoá, ngoại khoá cho giáo viên, học sinh; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

5. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật), an toàn bức xạ và hạt nhân và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; đầu tư, doanh nghiệp; quản lý nguồn vốn hỗ trợ ODA; đấu thầu; đăng ký kinh doanh và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

7. Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực y tế, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

8. Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

9. Sở Văn hoá - Thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học - nghệ thuật, quảng cáo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn thực hiện thông tin, tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở, hoạt động của các đội thông tin, chiếu bóng, biểu diễn nghệ thuật lưu động.

10. Sở Thể dục - Thể thao tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thể dục - thể thao và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

11. Sở Tài chính tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài chính, tín dụng, ngân sách nhà nước, phí, lệ phí, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán, giá cả, dịch vụ tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

12. Sở Giao thông - Vận tải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông - vận tải, an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

13. Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

15. Sở Thương mại và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lưu thông hàng hoá trong nước; xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, xúc tiến thương mại điện tử, hội nhập kinh tế thương mại quốc tế, quản lý thị trường, du lịch và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

16. Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Hiến pháp, các bộ luật, luật liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, pháp luật về xây dựng và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hộ tịch, lý lịch tư pháp, luật sư, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, xử lý vi phạm hành chính, thi hành án dân sự, giám định tư pháp, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, bản, tổ nhân dân, công tác hoà giải ở cơ sở, dân sự, hình sự và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, phổ biến các bộ luật, luật đến thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tương đương cấp tỉnh thuộc Trung ương quản lý; Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã.

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, phát triển nông thôn, ngư nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

18. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành thông qua Công báo tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai các bộ luật, luật.

19. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số; hôn nhân và gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

20. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi đua, khen thưởng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

21. Ban Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

22. Chi cục Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

23. Thanh tra tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân, phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực khác khác theo quy định của pháp luật.

24. Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công an nhân dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

25. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, quốc phòng, dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

26. Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuế và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

27. Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

28. Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về báo chí; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Báo Tuyên Quang thực hiện đăng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

29. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát thanh và truyền hình; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua các chuyên mục của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

30. Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tư vấn pháp luật, lĩnh vực tư pháp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

31. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động là đoàn viên công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

32. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý và các lĩnh vực khác liên quan đến đời sống xã hội cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã

1. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

2. Tổ chức phổ biến các bộ luật, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu quản lý của địa phương tới thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp huyện; các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; giám đốc các doanh nghiệp Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn; Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

3. Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này và các quy định khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn

1. Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt các bộ luật, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương, địa phương ban hành theo yêu cầu quản lý tới cán bộ, công chức, đại biểu HĐND cùng cấp; cán bộ Mặt trận, đoàn thể xã, phường, thị trấn; Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, tiểu học, trường mầm non; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân; tổ trưởng tổ hoà giải; tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn;

2. Phân công cán bộ, tuyên truyền viên pháp luật phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống nhân dân ở cơ sở, văn bản pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương;

3. Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này và các quy định khác có liên quan.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh

Căn cứ vào hướng dẫn của cơ quan, tổ chức chủ quản, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan tư pháp và nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo

1. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý tương đương cấp tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào ngày 25 của tháng kỳ báo cáo.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định.

3. UBND cấp huyện quy định chế độ báo cáo ở địa phương cho phù hợp.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không hoàn thành hoặc không thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy định này và các quy định khác của pháp luật, thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này và phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh./.