Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 76/2001/QĐ-BNN, NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "BẢO TỒN, KHÔI PHỤC VÀ SỬ DỤNG RỪNG Ở CÁC VÙNG NÚI VIỆT NAM" DO QUỸ SÁNG KIẾN ĐÁC UYN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Xét đề nghị của Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương - công văn số 216/KT ngày 28 tháng 5 năm 2001 về việc Đề nghị được phối hợp thực hiện dự án "Bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam".
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án "Bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam" do Quỹ Sáng kiến Đác Uyn của Vương Quốc Anh viện trợ không hoàn lại, với các thông tin về dự án chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam.

2. Nhà tài trợ: Quỹ Sáng kiến Đác Uyn, Vương Quốc Anh.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4. Cơ quan quản lý và phối hợp thực thi dự án: Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương.

5. Mục tiêu cụ thể của dự án: Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành giống lâm nghiệp về bảo tồn các loài cây lá kim và nghiên cứu phát triển các loài nấm cộng sinh của một số loài cây lá kim làm cơ sở để nâng cao khả năng sinh trưởng và phát triển của các loài đó.

6. Địa điểm hoạt động của dự án: tại các địa điểm của các đơn vị trực thuộc Công ty giống Lâm nghiệp Trung ương, bao gồm: các xí nghiệp giống lâm nghiệp tại Vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên (Không có địa điểm nào nằm trong các khu vườn quốc gia, khu bảo tồn hoặc khu đặc dụng).

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm (từ tháng 7/2001 đến tháng 7/2004).

8. Tổng kinh phí dự án: 161.898 Bảng Anh (tương đương 3.335 triệu Đồng Việt Nam).

Điều 2. Giao cho Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương chịu trách nhiệm quản lý và phối hợp với Vườn Thực Vật Hoàng Gia Edinburg (Scotland, Anh) và các đơn vị liên quan khác tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, tuân thủ các quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA hiện hành của Nhà nước và của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty Giống Lâm nghiệp Trung Ương và Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)