Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 849/TTr-SYT ngày 30 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 (Hai) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Y tế lập danh sách đăng ký tài khoản của công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để thiết lập cấu hình điện tử trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 1.12.10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ- UBND ngày    /    /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực Dược

 

1

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

II. Danh mục quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quyết định đã phê duyệt quy trình nội bộ

 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 17/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC

1. Tên TTHC: Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí (nếu có), quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Xử lý hồ sơ và chuyển kết quả xử lý lên lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ

Sở Y tế

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở chuyển kết quả ký duyệt đến bộ phận tiếp nhận

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Công khai thông tin lên trang Web

Chuyên viên phòng TCHC

03 ngày

Bước 6

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ Sở Y tế

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

20 ngày

2. Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí (nếu có), quét (scan), chuyển cơ quan chuyên môn xử lý

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Xử lý hồ sơ và chuyển kết quả xử lý lên lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo đơn vị kết quả xử lý

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ

0,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo đơn vị chuyển kết quả ký duyệt đến bộ phận công khai thông tin lên trang Web

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày

Bước 5

Nhận kết quả giải quyết TTHC từ Sở Y tế

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

09 ngày