Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 141/TTr-CP ngày 14/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 756/QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.   

Trần Linh Huy, sinh ngày 01/9/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Nagara-cho 3832

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nam

2.   

Lương Thị Thiên Phụng, sinh ngày 05/01/1980 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Nagara-cho 3832

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 193/134 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận I, TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.   

Trần Xuân Mai, sinh ngày 14/9/2009 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Nagara-cho 3832

Giới tính: Nữ

4.   

Trần An Phú, sinh ngày 18/4/2013 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Nagara-cho 3832

Giới tính: Nam

5.   

Trần Ngọc Bảo Trân, sinh ngày 23/7/2015 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Nagara-cho 3832

Giới tính: Nữ

6.   

Đinh Thị Nha Trang, sinh ngày 23/9/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Osaka-fu, Yao-shi, Yuge-cho 1-179

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 34 Mê Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Giới tính: Nữ