Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 TỪ NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 CHO TỈNH HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao 263.678 triệu đồng (hai trăm sáu mươi ba tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 được giao tại Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

1. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án cho cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 6 năm 2020.

2. Thực hiện giải ngân vốn được giao bổ sung theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương được giao tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hòa Bình;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT
các Vụ: NN, KGVX, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3) B.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc