Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 144/TTr-CP ngày 14/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 754/QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Phạm Văn Hùng, sinh ngày 06/3/1974 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Bản Nong Niềng, huyện Xay Xa Thạ, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nam

2.

Phạm Thanh Nhung, sinh ngày 10/6/1980 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Bản Hảy Khăm, huyện Xay Xệt Thạ, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nam

3.

Đoàn Xuân Lĩnh, sinh ngày 27/6/1972 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Bản Phải, huyện Xay Xệt Thạ, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Giới tính: Nam