Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

Y BAN NHÂN N
TỈNH BÀ RỊA NG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 745/-UBND

Bà Ra-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn c Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Chất lưng sn phm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn k thuật ngày 29 tng 6 năm 2006;

Căn c Nghị đnh s 63/2010/-CP ngày 08 tng 6 năm 2010 của Chính phủ v kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghcủa Giám đốc Sng thương ti Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 15 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ng bố kèm theo Quyết đnh này 01 thủ tc hành chính mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết ca Sở Công thương tnh Bà Ra–Vũng Tàu (Kèm theo ph lục 1).

Điều 2. ng b kèm theo Quyết đnh này 15 thủ tục nh chính sửa đổi, bổ sung thuc thẩm quyền giải quyết ca Sở Công thương tỉnh Bà Ra–Vũng Tàu (Kèm theo ph lục 2).

Điều 3. Công b kèm theo Quyết đnh này 06 thủ tục hành chính bị bãi bthuộc thẩm quyền gii quyết của Sở Công tơng tnh Bà RaVũng Tàu (Kèm theo ph lục 3).

Điều 4. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các S; Thủ tng các ban, nnh cp tỉnh chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

 

 

CH TCH
Trn Minh Sanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN