Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIỮA CỤC THUẾ TỈNH VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 2474/CT-NVDTPC ngày 18/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và nguyên tắc phối hợp

Phạm vi phối hợp: Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế và theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nguyên tắc phối hợp: Bám sát nhiệm vụ thu hàng năm được giao và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác quản lý thuế, đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Điều 2. Phương thức phối hợp

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế tỉnh, các Chi cục Thuế quản lý chặt chẽ, toàn diện, thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu được phân cấp quản lý theo quy định; Chi cục Thuế báo cáo tình hình thu và đề xuất các nội dung phối hợp thực hiện trong công tác quản lý thuế cho UBND các huyện, thành phố; tham gia làm thường trực Ban Chỉ đạo chống thất thu, các Đoàn kiểm tra chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu nợ đọng thuế do UBND các huyện, thành phố thành lập.

UBND các huyện, thành phố theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Cơ quan Thuế thực hiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo đề nghị của Cơ quan Thuế; cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tổ chức họp bàn, trao đổi, lấy ý kiến tham gia về các nội dung có liên quan đến công tác quản lý thuế hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung phối hợp

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế; tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thu thuế: Quản lý chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ người nộp thuế; kiểm tra thuế, miễn, giảm thuế, khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế... theo quy định của pháp luật; xây dựng dự toán, triển khai thực hiện dự toán thu NSNN hàng năm; kiểm tra chống thất thu thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn; xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Phối hợp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với số thuế nợ của các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính,...

Điều 4. Trách nhiệm Cục Thuế tỉnh

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý thuế: tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế; thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; tổ chức xây dựng triển khai, thực hiện dự toán thu, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao hàng năm trên địa bàn quản lý; thanh tra, kiểm tra thuế, ấn định thuế, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố thường xuyên báo cáo, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý thu báo cáo UBND các huyện, thành phố để theo dõi, chỉ đạo điều hành công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trường hợp số ước thu không đảm bảo dự toán của HĐND tỉnh giao (hụt thu), vì nguyên nhân khách quan, Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm kịp thời báo cáo Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp, hội nghị khi được HĐND, UBND các huyện, thành phố triệu tập; chỉ đạo Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết đánh giá công tác thuế; nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trọng tâm hàng năm.

Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh tổ chức mời lãnh đạo UBND các huyện, thành phố họp bàn và triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước hoặc theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

Quyết định nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm và giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế tại địa phương; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan, Chi cục Thuế phối hợp thực hiện: Tuyên truyền chính sách thuế cho người nộp thuế; lập dự toán và tổ chức nhiệm vụ thu thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, tài nguyên khoáng sản, các khoản thu về đất...để cung cấp cho cơ quan thuế; phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định.

Thành lập Ban Chỉ đạo, Đoàn kiểm tra để chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế, tập trung vào một số lĩnh vực, ngành kinh doanh như: Kinh doanh dịch vụ, vận tải; khai thác tài nguyên khoáng sản; các khoản thu từ đất; các khoản nợ đọng kéo dài.

Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác thuế; nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trọng tâm hàng năm trên địa bàn; khen thưởng các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quyết định này; trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn vượt quá thẩm quyền, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cục Thuế tỉnh) để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh,
- VPUB: PCVP (KT,TH), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.bngoc221

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng