Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đăng tải thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này lên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Tư pháp lập danh mục thủ tục hành chính của đơn vị được công bố, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp cho nhập thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 03 cấp của tỉnh và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thời hạn cập nhật thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. NC.HQ
E:\2015\13.TTHC\1.SVHTTDL\1.QĐ.doc

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày… tháng… năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Văn hóa

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, bảo vật, cổ vật quốc gia

2

Cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

4

Đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh

II. Lĩnh vực Thể thao

1

Tiếp nhận hồ sơ xin thành lập Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn

III. Lĩnh vực Du lịch

1

Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên du lịch

2

Cấp giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch tổ chức tại địa phương

2. Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Văn hóa

1

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

2

Thông báo biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang

3

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn tại địa phương

4

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn.

5

Thông báo quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôl, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh

6

Tiếp nhận hồ sơ cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh

7

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh

8

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh

9

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

10

Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

11

Cấp đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

12

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

13

Công nhận bảo vật Quốc gia đối với Bảo tàng cấp tỉnh, Ban hoặc trung tâm quản lý di tích

14

Công nhận bảo vật Quốc gia đối với Bảo tàng ngoài công lập, tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

17

Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh

18

Tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

19

Tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

20

Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

21

Cấp phép sao chép tác phẩm mỹ thuật

22

Thông báo triển lãm

23

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

24

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

II. Lĩnh vực Thể thao

1

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn billards & snooker

2

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bóng bàn

3

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn cầu lông

4

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn khiêu vũ thể thao

5

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn patin

6

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn tập luyện quyền anh

7

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn thể dục thể hình

8

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn vũ đạo giải trí

9

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bơi, lặn

10

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bóng đá

11

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn Judo

12

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn lân sư rồng

13

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn quần vợt

14

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn thể dục thẩm mỹ

15

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn võ cổ truyền và Vovinam

16

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn karatedo

17

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao môn bắn súng thể thao

III. Lĩnh vực Du lịch

1

Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

IV. Lĩnh vực Gia đình

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

2

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

4

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

5

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

6

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình

7

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

8

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

9

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

10

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

3. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực Văn hóa

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL , Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL , Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

2

Giấy phép kinh doanh vũ trường

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL , Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL , Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

3

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

4

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Cấp giấy phép phổ biến phim

Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh

7

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Tiếp nhận cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Tiếp nhận hồ sơ Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Tiếp nhận hồ sơ Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Xếp hạng Di tích cấp tỉnh

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Tiếp nhận cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

15

Thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài thi, liên hoan

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

16

Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

- Quyết định số 5021/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm, mục đích kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền liên quan

- Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền tác giả

- Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền liên quan

- Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả

- Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21

Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tổ chức tại địa phương

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép tổ chức lễ hội (Lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội văn hóa du lịch và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam)

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

24

Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

II. Lĩnh vực Thể thao

1

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

2

Tiếp nhận hồ sơ xin đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng

III. Lĩnh vực Du lịch

1

Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Xếp hạng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Công văn số 842/TCDL-KS ngày 06/8/2013 của Tổng cục du lịch về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký và thẩm định hạng Cơ sở lưu trú du lịch liên quan đến điều kiện về phòng chống cháy nổ

6

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại địa phương

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại địa phương

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Cấp gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Công văn số 842/TCDL-KS ngày 06/8/2013 của Tổng cục du lịch về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký và thẩm định hạng Cơ sở lưu trú du lịch liên quan đến điều kiện về phòng chống cháy nổ

14

Tiếp nhận hồ sơ xin xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao và hạng cao cấp

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Công văn số 842/TCDL-KS ngày 06/8/2013 của Tổng cục du lịch về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký và thẩm định hạng Cơ sở lưu trú du lịch liên quan đến điều kiện về phòng chống cháy nổ

4. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch văn bản quy phạm pháp luật

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ

Lĩnh vực Văn hóa

1

Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

2

Cấp giấy phép công diễn chương trình biểu diễn nghệ thuật cho đoàn nghệ thuật địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

3

Cấp giấy phép công diễn chương trình biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài biểu diễn tại địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

4

Cấp giấy phép công diễn chương trình trình diễn thời trang tại địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

5

Cấp giấy phép cho đoàn nghệ thuật địa phương ra nước ngoài biểu diễn

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

6

Cấp giấy phép cho diễn viên địa phương ra nước ngoài biểu diễn

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

7

Cấp giấy phép cho các đoàn nghệ thuật nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

8

Cấp giấy phép cho diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

9

Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ không thuộc lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp, Xây dựng

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

10

Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

11

Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực Y tế

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

12

Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện là bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 40m2 trở lên

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

13

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo gia hạn

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

14

Tiếp nhận hồ sơ và trình UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi trong nước và quốc tế tại địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

15

Cấp giấy phép lưu hành băng - đĩa ca nhạc do địa phương nhập khẩu

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

16

Cấp giấy phép lưu hành băng - đĩa ca nhạc do địa phương sản xuất

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/202012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

17

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

18

Giấy tiếp nhận đoàn trò chơi giải trí ngoài tỉnh

Quyết định số 205/QĐ-SVHTTDL ngày 31/7/2013 của Giám đốc Sở VHTTDL về việc bãi bỏ Quyết định số 151/QĐ-SVHTT ngày 08/3/2007 về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động trò chơi giải trí

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN