Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/QĐ-SGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020 (đợt 1);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2020 để tạo nguồn thực hiện chính sách, nhiệm vụ chi an sinh xã hội và đảm bảo cân đối ngân sách (theo biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng có liên quan của Sở GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở Tài chính;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
Chử Xuân Dũng

 

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chương 422.

CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 741/QĐ-SGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố chỉnh giảm năm 2020 để tạo nguồn thực hiện chính sách, nhiệm vụ chi an sinh xã hội và đảm bảo cân đối ngân sách, chi tiết cụ thể:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán điều chỉnh giảm

 

Dự toán chi ngân sách nhà nước

167.748.000

1

Chi quản lý hành chính

70.000

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

70.000

 

- Chi nghiệp vụ

70.000

2

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo

167.678.000

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

167.678.000

 

- Chi nghiệp vụ

157.078.000

 

- Chi mua sắm, sửa chữa, chống xuống cấp

10.600.000

 

Cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp các công trình

10.600.000