Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2006/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÁC HUYỆN THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/TTLB-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 712/TTr-SYT ngày 04/5/2006 (kèm theo Đề án số 713/ĐA-SYT ngày 04/5/2006) về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 27/6/2006 về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Đa khoa khu vực các huyện trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tách từ Trung tâm Y tế các huyện, gồm:

1. Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang;

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa, huyện Na Hang;

3. Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa;

4. Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên;

5. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn;

6. Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK, huyện Yên Sơn;

7. Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Dương;

8. Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Bệnh viện Đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực:

1. Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, ngoại trú; khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe; tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn phụ trách; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND huyện; sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, ngoại trú cho bệnh nhân trên địa bàn; khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các đối tượng có nhu cầu; tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm trên địa bàn phụ trách.

2.2. Thực hiện phòng bệnh toàn diện trong bệnh viện, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh trong khu vực bệnh viện.

2.3. Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, ngoại trú cho bệnh nhân.

2.4. Tổ chức huấn luyện, đào tạo, đào tạo lại; tập huấn chuyên môn cho cán bộ trong bệnh viện; hướng dẫn các sinh viên, học sinh thực tập; đào tạo y tá thôn bản.

2.5. Chỉ đạo tuyến: Chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật cho y tế cơ sở, y tế cơ quan, trường học trên địa bàn được phân công.

2.6. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2.7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo bệnh viện, gồm có: Giám đốc và không quá hai (02) Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Về biên chế:

- Biên chế của các Bệnh viện Đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện được UBND tỉnh giao hằng năm, nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế.

- Biên chế năm 2006 được giao như sau:

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang

48 người

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa, huyện Na Hang:

14 người

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa:

94 người

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên:

54 người

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn:

83 người

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK, huyện Yên Sơn:

27 người

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Dương:

44 người

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương:

53 người

Điều 3. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các bệnh viện, quyết định thành lập các phòng, khoa chuyên môn phù hợp với quy mô bệnh viện bảo đảm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa các huyện và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực các huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang