Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 735/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần, giải trí lành mạnh của nhân dân.

Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhỉệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Đài trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng khung chương trình, thời lượng phát sóng các chương trình truyền hình phục vụ cho việc phát sóng trên các kênh truyền hình trên các hạ tầng truyền dẫn, trên mạng viễn thông và internet theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình và thời lượng phát sóng hàng ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; thực hiện việc chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện với các cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của pháp luật.

4. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình, xuất bản, phát hành các tác phẩm báo chí, loại hình báo chí trên các lĩnh vực: thời sự chính trị, thông tin kinh tế, thể thao, giải trí, ca nhạc, phim, thời trang, trò chơi truyền hình, phổ biến kiến thức, khoa học công nghệ và các lĩnh vực thông tin khác theo quy định của pháp luật.

5. Biên tập, biên dịch và phát lại các tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình, kênh truyền hình trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Thu thập, mua bán, trao đổi bản quyền chương trình truyền hình với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7. Sản xuất các chương trình quảng cáo; cung cấp các dịch vụ về quảng cáo, quảng bá trên sóng phát thanh, truyền hình, trên mạng viễn thông, internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

8. Chủ động phát triển các hoạt động dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đài, nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức hoạt động dịch vụ khác nhằm tạo thêm nguồn thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đài, quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế với các cơ quan thông tấn, báo chí, các đài phát thanh truyền hình khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm quy mô trong nước và quốc tế trên lĩnh vực truyền thông, truyền hình theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức, tham gia, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành báo chí, truyền hình theo quy định của pháp luật.

13. Thiết lập, quản lý, khai thác sử dụng tài sản, hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phát thanh, truyền hình.

15. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các đài phát thanh truyền hình trong hoạt động sản xuất chương trình truyền hình và hoạt động kinh tế truyền thông, kinh doanh dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý, triển khai thực hiện hoặc tham gia tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư, các đề án, dự án quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ của Đài do Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

17. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ, tài liệu, tài sản của Đài theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật.

18. Giám đốc Đài được phép quyết định về việc ký các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

19. Quyết định cử cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị đi công tác, học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác ở nước ngoài để phục vụ công tác chuyên môn của Đài theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo:

Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC có Giám đốc, các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Đài và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn:

- Văn phòng

- Ban Tổ chức cán bộ

- Ban Kế hoạch Tài chính

- Ban Chương trình;

- Ban biên tập chương trình cảnh báo Thiên tai, Hiểm họa và Phục vụ cộng đồng (VTC14);

- Ban biên tập chương trình Nông nghiệp Nông thôn (VTC16);

- Ban biên tập chương trình Đối ngoại (VTC10);

- Ban Thể thao;

- Trung tâm Tin tức;

- Trung tâm Hợp tác và Sản xuất chương trình;

- Trung tâm Biên tập, biên dịch chương trình truyền hình nước ngoài;

- Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình;

- Trung tâm Truyền dẫn phát sóng;

- Trung tâm Kỹ thuật;

- Báo Điện tử VTC News.

Đơn vị trực thuộc

- Trung tâm Bồi dưỡng nguồn nhân lực Đài THKTS VTC;

- Trung tâm Đài THKTS VTC tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Trung tâm Đài THKTS VTC tại thành phố Đà Nẵng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Đài trình Bộ trưởng quyết định.

Giám đốc Đài quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và mối quan hệ của các đơn vị này với các đơn vị trực thuộc.

Giám đốc Đài xây dựng Phương án thành lập doanh nghiệp để tổ chức kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng truyền dẫn phát sóng của Đài, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế cán bộ, viên chức của Đài thực hiện theo quy định hiện hành đối với đơn vị sự nghiệp.

4. Chủ trì xây dựng phương án về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có tính tới các đặc thù áp dụng cho Đài, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công an Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM;
- Ngân hàng, Kho bạc NN Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son