Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 733-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 733-KHKT/QĐ NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1975 BAN HÀNH TÁM TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành 8 (tám) tiêu chuẩn Nhà nước về thép hồi liệu kim loại đen và vật liệu xây dựng (danh mục kèm theo).

Điều 2: Tuỳ theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Lê Khắc

(Đã ký)

 

DANH MỤC

 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 733-KHKT/QĐ ngày 30-12-1975)

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

TCVN 1765-75

Thép cácbon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành, các địa phương

TCVN 1766-75

Thép cácbon kết cấu chất lượng tốt. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1767-75

Thép đàn hồi. Nhãn hiệu và yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1768-75

Hồi liệu kim loại đen. Phân loại và yêu cầu kỹ thuật.

Khuyến khích

 

 

TCVN 1769-75

Hồi liệu kim đen. Yêu cầu đảm bảo an toàn phòng nổ khi gia công và luyện lại.

Chính thức áp dụng

1-1-1997

-nt-

TCVN 1770-75

Cát xây dựng.Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1771-75

Đá dăm. sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1772-75

Đá, sỏi trong xây dựng. Phương pháp thử.

-nt-

-nt-

-nt-