Hệ thống pháp luật

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÁC XÃ TRÀ THỌ, TRÀ TÂY, TRÀ XINH VÀ TRÀ TRUNG THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ TRÀ THỌ THUỘC HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH NGHĨA BÌNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc hợp nhất các xã Trà Thọ, Trà Tây, Trà Xinh và Trà Trung thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Nghĩa Bình thành một xã lấy tên là xã Trà Thọ thuộc huyện Trà Bồng cùng tỉnh.

Điều 2: - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 73-BT năm 1978 về việc hợp nhất các xã Trà Thọ, Trà Tây, Trà Xinh và Trà Trung thành một xã lấy tên là xã Trà Thọ thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Nghĩa Bình do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

  • Số hiệu: 73-BT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/04/1978
  • Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng
  • Người ký: Vũ Tuân
  • Ngày công báo: 30/04/1978
  • Số công báo: Số 8
  • Ngày hiệu lực: 05/05/1978
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản