Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngày 16/12/2002 của Liên Bộ Y tế - Tài chính về việc khám chữa bệnh cho người nghèo;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh tại Tờ trình số 06/TT-QKCBCNN ngày 08/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất từ nguồn Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Là những đối tượng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

a) Người lang thang, cơ nhỡ, người già, người tàn tật không nơi nương tựa;

b) Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh 3/3) không hưởng trợ cấp hàng tháng;

c) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần (không hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và chính sách người có công);

d) Người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và người vừa thoát nghèo trong vòng 12 tháng mà bị bệnh nặng, chi phí điều trị cao (tổng chi phí điều trị trong 01 đợt điều trị trên 10 triệu đồng).

2. Mức hỗ trợ:

a) Người lang thang, cơ nhỡ, người già, người tàn tật không nơi nương tựa: Hỗ trợ toàn bộ chi phí khám chữa bệnh;

b) Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh 3/3) không hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần (không hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và chính sách người có công); người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và người vừa thoát nghèo trong vòng 12 tháng mà bị bệnh nặng, chi phí điều trị cao: Hỗ trợ tối đa không quá 3.000.000 đồng/đợt điều trị;

c) Các trường hợp đặc biệt nếu mức hỗ trợ trên 3.000.000 đồng/đợt điều trị thì Giám đốc Bệnh viện trình Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh xem xét, quyết định cụ thể.

3. Thủ tục xem xét:

a) Người lang thang, cơ nhỡ, người già, người tàn tật không nơi nương tựa: Khoa điều trị làm giấy xác nhận do Trưởng hoặc Phó Khoa ký và được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

b) Những đối tượng còn lại mà bị bệnh nặng, chi phí điều trị cao (tổng chi phí điều trị trong 01 đợt điều trị trên 10 triệu đồng): Phải có đơn đề nghị của gia đình người bệnh, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (kèm theo giấy chứng nhận bệnh binh 3/3 hoặc giấy chứng nhận huân, huy chương nếu có) và của Phòng Nội vụ - Lao động xã hội huyện, thành phố.

4. Chế độ báo cáo:

a) Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm hoàn thành các báo cáo theo quy định của Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh đối với các trường hợp miễn giảm (6 tháng/lần);

b) Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh có trách nhiệm báo cáo cho UBND tỉnh về công tác khám chữa bệnh cho người nghèo (1năm/lần).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế (Phó Ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh) chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình