Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỞ CẢNG CẠN LONG BIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ văn bản số 638/BGTVT-KHĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận chủ trương bổ sung cảng cạn Long Biên vào Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ văn bản số 2617/BGTVT-KHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về thời gian hoạt động, khai thác cảng cạn Long Biên, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

Xét văn bản thẩm định số 1148/CHHVN-CTHH của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 01/04/2020 kèm theo Hồ sơ công bố mở cảng cạn Long Biên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mở cảng cạn Long Biên với các nội dung cơ bản sau:

- Tên cảng cạn: Cảng cạn Long Biên;

- Vị trí cảng cạn: Số 1 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hateco Logistics;

- Mục tiêu của cảng cạn: Khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Thời hạn hoạt động: Đến năm 2025 hoặc đến khi cảng cạn Cổ Bi, Phù Đổng hoàn thành, đưa vào khai thác.

Điều 2.

1. Chủ đầu tư cảng cạn (Công ty cổ phần Hateco Logistics) có trách nhiệm:

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan;

- Hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bổ sung mục đích sử dụng đất và nghiệm thu tổng thể về phòng cháy chữa cháy công trình cảng cạn trước khi đưa vào khai thác chính thức;

- Tổ chức khai thác cảng cạn theo đúng quy định, đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại Cảng cạn Long Biên theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Hateco Logistics và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNN, Y tế, Quốc phòng, Công an;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHTQuân

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công