Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/03/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3470/TTr-SVHTTDL ngày 01/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện; Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

Tuyên truyền viên, thành viên trong và ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Điều 2. Định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động

1. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động

TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 8 đến 12 tài liệu

Từ 8 đến 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở

Từ 1 đến 2 lớp

Từ 1 đến 2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 4 đến 6 chương trình

Từ 4 đến 6 chương trình

2. Nội dung và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động

a) Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi tối đa

1

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (Sbuổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi)

đồng/người/ buổi/4 giờ

60.000

2

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động đối với vai chính

đống/người/buổi

100.000

3

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động đối với các vai diễn khác

đồng/người/buổi

80.000

b) Tuyên truyền viên ngoài biên chế i tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 điều này.

Điều 3. Nội dung và mức chi đối với Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện

Các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn (không phân biệt thành viên của Đội nghệ thuật quần chúng trong biên chế hay ngoài biên chế nhà nước) như sau:

 

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi tối đa

1

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (Sbuổi tập tối đa cho một chương trình mới là 20 buổi)

đồng/người/ buổi/4 giờ

100.000

2

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn đối với vai chính

đồng/người/ buổi

150.000

3

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn đối với các vai diễn khác

đồng/người/buổi

130.000

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Phân công trách nhiệm

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng theo quy định tại Quyết định này.

2. UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện theo quy định tại Quyết định này.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo cân đối nguồn kinh phí hoạt động cho Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng theo quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND-VX ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Kho bạc Nhà nước Nghệ An, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CVVX (Trâm);
- Lưu: VTUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông