Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2006/QĐ-UBND

Vinh, ngày 28 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VINH THÀNH TRUNG TÂM KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÙNG BẮC TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung bộ;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 03/02/2006 và Quyết định số 742/QĐ-UB ngày 02/3/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành kế hoạch triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 26/12/2005 của Tỉnh uỷ Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Nghệ An tại Tờ trình số 281/CV- KHCN ngày 15 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm khoa học - công nghệ vùng bắc Trung bộ, giai đoạn 2006 – 2010 và các năm tiếp theo” (Có Đề án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào nội dung Đề án đã được phê duyệt, giao:

1. Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Vinh, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị khoa học - công nghệ tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã được phê duyệt.

Phối hợp với các đơn vị khoa học - công nghệ thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng các dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt .

2. Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Thuỷ sản, Tài nguyên và Môi trường, Bưu chính - Viễn thông, Thương mại, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các đơn vị Khoa học - công nghệ trực thuộc tiến hành xây dựng các Dự án đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Định kỳ 6 tháng/ lần sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở, ngành và các đơn vị Khoa học - công nghệ có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Trường