Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 708-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI CÁC TỔ CHỨC BỆNH VIỆN C, BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ BỆNH VIỆN BÍCH CÂU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Quốc hội thông qua ngày 14-7-1960;
Xét nhu cầu công tác cần thiết;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Phòng bệnh, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế;
Đã có sự trao đổi thống nhất ý kiến với Ủy ban hành chính và Sở Y tế thành phố Hà nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi các tổ chức bệnh viện sau đây:

- Chuyển khoa Nội ở bệnh viện C sát nhập vào bệnh viện Bạch mai, nhận điều trị cho bệnh nhân, cán bộ, công nhân viên thuộc cơ quan trung ương và Hà nội, và trường hợp khó của các cơ quan tỉnh.

- Tách khoa sản phụ ở bệnh viện Bạch mai, sát nhập vào bệnh viện C thuộc Sở Y tế Hà nội.

- Tách khu vực bệnh viện Bích câu trong bệnh việc C thành bệnh viện Bích câu thuộc Sở Y tế Hà nội.

Điều 2. – Bệnh viện C thuộc Sở Y tế Hà nội có nhiệm vụ: điều trị nội, ngoại trú về phụ khoa và đỡ đẻ cho nữ cán bộ công nhân viên thuộc các cơ quan trung ương và Hà nội, và trường hợp khó của các cơ quan tỉnh và của nhân dân.

- Bệnh viện Bích câu thuộc Sở Y tế Hà nội có nhiệm vụ: điều trị nội, ngoại trú về nội khoa có nhân dân Hà nội.

Điều 3. – Các ông Bệnh viện trưởng bệnh viện C, bệnh viện Bạch mai, Ủy ban hành chính thành phố Hà nội, ông Giám đốc Sở Y tế Hà nội, ông Chánh văn phòng Bộ Y tế, ông Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh và ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thắng