Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1957 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CUNG CẤP PHẦN GẠO ĂN HÀNG THÁNG CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC HOẶC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC PHỤ CẤP, TRỢ CẤP SINH HOẠT PHÍ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét sự cần thiết phải giảm bớt khối lượng tiền mặt tung ra thị trường, thực hiện việc quản lý tiền mặt chặt chẽ, đồng thời bảo đảm tiêu thụ gạo của Nhà nước để có khả năng thu mua thóc cho nông dân, khiến nông dân yên tâm,  phấn khởi sản xuất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1957 tất cả những người hưởng lương của Nhà nước hoặc được Nhà nước phụ cấp, trợ cấp sinh hoạt phí: quân nhân, cán bộ, công nhân, viên chức trong và ngoài biên chế, các người khác công tác tại các cơ quan Quân, Dân, Chính, Đảng, các công trường và các xí nghiệp quốc doanh, các học sinh, bệnh nhân v.v… đều do Nhà nước cung cấp phần gạo ăn hàng tháng.

Điều 2. – Bộ Tài chính, Bộ Thương nghiệp và Ngân hàng quốc gia Việt Nam có trách nhiệm quy định những biện pháp cụ thể để thi hành quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 
Phạm Văn Đồng