Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/2001/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI V/V THÀNH LẬP TRƯỜNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 07/01/2001 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục và dạy nghề;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Nhân lực Quốc tế (trên cơ sở Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng lao động hợp tác Quốc tế số 2) trực thuộc Cục Quản lý lao động với nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường Nhân lực Quốc tế có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực xuất khẩu.

Trụ sở của Trường tại Số 6 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế: SCHOOL FOR INTERNATIONAL MANPOWER. Viết tắt là SIM.

Điều 2. Trường Nhân lực Quốc tế là đơn vị sự nghiệp đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được hưởng các chính sách, chế độ áp dụng cho các trường dạy nghề công lập và các quy định khác của Nhà nước.

Điều 3. Trường Nhân lực Quốc tế có nhiệm vụ:

1. Đào tạo công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

2. Đào tạo lại, bổ túc nâng cao trình độ, giáo dục định hướng cho người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

3. Đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu xã hội, tư vấn, bổ túc nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

4. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và quá trình đào tạo.

5. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học để đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn dạy nghề với việc làm. Kết hợp thực tập với sản xuất và dịch vụ theo quy định hiện hành nhằm bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động dạy nghề của nhà trường.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Quản lý lao động với nước ngoài và Bộ phân công.

Điều 4. Ngành nghề đào tạo:

- Kỹ thuật điện.

- Kỹ thuật điện tử.

- Điện lạnh.

- Kỹ thuật viên tin học.

- Nữ công gia chánh.

Điều 5. Tổ chức bộ máy của Trường:

1. Ban Giám hiệu, gồm: Hiệu trưởng và một số Phó hiệu trưởng giúp việc.

2. Các phòng quản lý nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Đào tạo.

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Thực tập sản xuất và dịch vụ.

- Phòng Kế toán - Tài vụ.

3. Các khoa chuyên môn, tổ bộ môn:

- Khoa Điện - Điện tử - Điện lạnh.

- Khoa Tin học - Công nghệ thông tin.

- Khoa Nữ công gia chánh.

- Tổ bộ môn Ngoại ngữ - Giáo dục định hướng.

4. Nhà trường có Hội đồng đào tạo, Hội đồng tư vấn khác giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, do Hiệu trưởng quyết định thành lập.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài, Hiệu trưởng Trường Nhân lực Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hằng