Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 108/TTr-CP ngày 03/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 692/QĐ-CTN ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Bình Huy, sinh ngày 16/5/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 1810 Caroline Ave Apt L310, junction City KS 66441

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 14/24B Nguyễn Thị Minh Khai, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Giới tính: Nam

2.

Trần Trung Thành, sinh ngày 14/10/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 236 Katelyn Cir, Warner Robins, GA 31088

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 122/10 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

3.

Phạm Phú Mỹ Tiên, sinh ngày 22/3/2000 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 9200 Westminster Blvd, SPC 99, Westminster, CA 92683

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 128 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Hoàng Uyên, sinh ngày 18/12/1995 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: 9771 Crosby Avenue, Garden Grove, CA92844

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 86/8 Tổ 4 khu Phước Thuận, Long Thành, Đồng Nai.

Giới tính: Nữ

5.

Trương Phú Mạnh, sinh ngày 05/6/1994 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: 2847 Nye street, San Diego, CA 9211

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 66 Trương Quang Giao, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Giới tính: Nam

6.

Trần Vĩ Khang, sinh ngày 05/7/1997 tại An Giang

Hiện trú tại: 890 Essex Rd, Williston, Vermont 05495

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 327/5B Trần Nhật Duật, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang.

Giới tính: Nữ