Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 69/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2001/QĐ-UB CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH CÔNG VIÊN CÂY XANH KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và bổ sung sửa đổi Qui chế Quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư ; Thông tư số 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản ;
Căn cứ Chỉ thị số 09/2000/CT-UB-CNN ngày 10/5/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-BXD ngày 05/6/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh ; công văn số 1122/BXD-VKT ngày 02/7/2001 của Bộ xây dựng về việc Thỏa thuận ban hành đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (công văn số 997/KT-SXD ngày 03/8/2001) về việc ra quyết định ban hành bộ đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bộ “Đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”.

Bộ “Đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” là cơ sở để quản lý vốn đầu tư dự án, để lập kế hoạch, lập dự toán và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành cho các công tác sản xuất, duy trì, làm mới các công trình công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Đối với những công tác công viên cây xanh đặt biệt cần lập đơn giá riêng, giao cho Giám đốc Sở Xây dựng thành phố xem xét cụ thể, trình Bộ Xây dựng thỏa thuận và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành áp dụng trên địa bàn thành phố.

Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Liên Sở Tài chánh-Vật giá - Sở Xây dựng ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành quản lý tổng hợp về xây dựng cơ bản. Trường hợp xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành bộ đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh mới.

Mọi thay đổi cần thiết đều phải được phê duyệt bổ sung theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bộ Đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh ban hành kèm quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2001. Riêng các khối lượng công tác đã hoàn thành trong giai đoạn từ 01/01/2000 đến 31/12/2000 được áp dụng bộ đơn giá này với hệ số điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 1122/BXD-VKT ngày 02/7/2001.

Điều 3.- Giám đốc Sở Xây dựng thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh này.

Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tổng kết việc thực hiện các định mức chi phí chung, định mức thu nhập doanh nghiệp tính trước cho công tác chuyên ngành công viên cây xanh theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại công văn thỏa thuận số 1122/BXD-VKT ngày 02/7/2001.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận
 - Như điều 4
- Bộ Xây dựng
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, KT
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
- Tổ ĐT, CNN
- Lưu(ĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt