Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Tổng cục là tổ chức trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) thực hiện công tác pháp chế; tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, quân sự của Tổng cục; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, quản trị công sở cơ quan Tổng cục.

2. Văn phòng Tổng cục là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu và tài Khoản riêng, được mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng quy chế làm việc, quy chế văn thư lưu trữ, quy chế văn hóa công sở và các nội quy, quy chế khác liên quan đến công tác Văn phòng của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện Chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, Điều hành của lãnh đạo Tổng cục.

3. Tổng hợp lịch làm việc tuần, Chương trình công tác tháng, quý, năm của lãnh đạo Tổng cục; đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu và ghi biên bản các cuộc họp do lãnh đạo Tổng cục chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục tại các cuộc họp.

4. Về công tác pháp chế:

a) Đề xuất xây dựng mới, hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn;

b) Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý về khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, họp báo, các buổi làm việc của lãnh đạo Tổng cục; chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Tổng cục.

6. Trình Tổng cục trưởng việc cung cấp thông tin và các hoạt động của ngành khí tượng thủy văn cho cơ quan thông tấn, báo chí; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng Chương trình, kế hoạch tuyên truyền về khí tượng thủy văn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Xây dựng, quản lý phòng truyền thống và tủ sách pháp luật tại cơ quan Tổng cục.

9. Kiểm tra về thể thức, thủ tục hành chính và tính pháp lý trong việc ban hành văn bản của Tổng cục; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc của cơ quan Tổng cục; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện công tác kế hoạch, tài chính của đơn vị dự toán cấp III tại cơ quan Tổng cục.

13. Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bảo trì, bảo dưỡng trụ sở Tổng cục; quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm phương tiện, Điều kiện làm việc, thực hiện công tác quân sự, y tế của cơ quan Tổng cục.

14. Thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục theo quy định.

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, Điều hành của lãnh đạo Tổng cục.

16. Thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng.

17. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục.

18. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Tổng cục và theo quy định của pháp luật.

19. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

20. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục

1. Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

2. Chánh Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng cục trưởng về mọi hoạt động của Văn phòng Tổng cục; trình Tổng cục trưởng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Văn phòng Tổng cục.

3. Phó Chánh Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh Văn phòng Tổng cục về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổng hợp.

2. Phòng Hành chính.

3. Phòng Tài chính - Quản trị.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 160/QĐ-KTTVQG ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Chánh Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu VT, KTTV, TCCB.ĐH (100).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 689/QĐ-BTNMT năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 689/QĐ-BTNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/03/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Trần Hồng Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/03/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản