Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/12/2017 (có Danh mục kèm theo).

Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, PC(30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁT LUẬT CÒN HIỆU LỰC1 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 687/QĐ-BNN-PC ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

1.

Luật

41/2013/QH13

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

 

2.

Nghị định

116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

18/01/2015

 

3.

Nghị định

31/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

 

4.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/20162

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

5.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/20173

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

6.

Nghị định

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Về quản lý phân bón

20/9/2017

 

7.

Quyết định của TTCP

132/2006/QĐ-TTg4 ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

8

Quyết định của TTCP

10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010

Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

01/5/2010

 

9

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

20/11/2008

Hết hiệu lực một phần

10

Thông tư

17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

14/5/2009

 

11

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

28/08/2009

 

12.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT5 ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu một phần

13.

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

28/2/2010

 

14.

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

09/11/2009

 

15

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/02/2010

 

16.

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

 

17.

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/08/2010

 

18.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

08/10/2010

 

19.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT6 ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

Hết hiệu một phần

20.

Thông tư

58/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2012

Hướng dẫn phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa

5/10/2010

 

21.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT7 ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu một phần

22.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT8 ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu một phần

23.

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/6/2011

 

24.

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/05/2011

 

25.

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

21/7/2011

 

26.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT9 ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu lực một phần

27.

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

14/10/2011

 

28.

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/01/2012

 

29.

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

03/05/2012

 

30

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

06/07/2012

Hết hiệu lực một phần

31.

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

02/09/2012

 

32

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

27/10/2012

 

33

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/6/2013

 

34

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/02/2013

 

35

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/8/2013

 

36

Thông tư

19/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

7/8/2014

 

37.

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

05/11/2014

 

38.

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

39

Thông tư

33/2014/TT-BNN PTNT ngày 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch động vật

01/01/2015

 

40.

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

 

41.

Thông tư

36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

42.

Thông tư

04/2015/TT- BNNPTNT10 ngày 12/2/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/3/2015

 

43.

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

30/3/2015

 

44.

Thông tư

12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015

Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

05/05/2015

 

45.

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015

Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

01/8/2015

 

46.

Thông tư

30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015

Quy định phù hiệu, biển hiệu trang phục công chức kiểm dịch thực vật

23/10/2015

 

47.

Thông tư

35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch nội địa

30/11/2015

 

48.

Thông tư

48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015

Quy định chi tiết điều kiện dịch vụ bảo vệ thực vật

01/02/2016

 

49.

Thông tư

03/2016/TT-BNNPTNT ngày 20/4/2016

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

06/6/2016

Hết hiệu lực một phần

50.

Thông tư

06/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/4/2016

Sửa đổi bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

25/4/2017

 

51.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/201711

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

52.

Thông tư

15/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

01/10/2017

 

53

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BNTMT ngày 16/5/2016

Hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

30/6/2016

 

II

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

 

54

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH1112 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

01/7/2004

 

55

Nghị định

119/2013/NĐ-CP13 ngày 09/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

25/11/2013

Hết hiệu lực một phần

56

Nghị định

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/201614

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

57

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/201715

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

58.

Nghị định

39/2017/ND-CP16 ngày 04/4/2017

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

 

59.

Nghị định

41/2017/NĐ CP17ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

 

60.

Nghị định

100/2017/NĐ-CP18 ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

18/8/2017

 

61.

Quyết định của TTCP

1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007

Về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy sản.

16/10/2007

 

62.

Quyết định của TTCP

10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008

Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước đến năm 2020

11/2/2008

 

63.

Quyết định của TTCP

01/2012/QĐ-TTg19 ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

64.

Quyết định của TTCP

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014

Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

01/01/2015

 

65.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

29/01/2005

 

66.

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN, ngày 31/1/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

05/3/2005

Hết hiệu một phần

67.

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

25/11/2005

Hết hiệu một phần

68.

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006

 

69.

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm.

25/6/2006

 

70.

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

08/3/2007

Hết hiệu lực một phần

71.

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

25/01/2008

Hết hiệu lực một phần

72.

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm"

09/01/2008

 

73.

Thông tư

92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

04/12/2007

 

74.

Thông tư

60/2008/TT-BNN ngày 15/5/2008

Sửa đổi Thông tư 92/2007/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/6/2008

 

75.

Thông tư

16/2009/TT-BNN ngày 19/3/2009

Quy định về đánh số tai bò sữa, bò thịt

03/5/2009

 

76.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT20 ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu lực một phần

77.

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

78

Thông tư

50/2010/TT - BNNPTNT21 ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

Hết hiệu lực một phần

79

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

07/3/2011

Hết hiệu lực một phần

80

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

 

81

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

07/12/2011

 

82.

Thông tư

47/2011/TT- BNNPTNT22 ngày 29/6/ 2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu một phần

83.

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

12/3/2012

 

84.

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

 

85.

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

17/3/2012

 

86.

Thông tư

26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

09/8/2012

 

87.

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

 

88.

Thông tư

43/2012/TT- BNNPTNT23 ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

89.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT24 ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

 

90.

Thông tư

50/2012/TT- BNNPTNT25 ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

91.

Thông tư

53/2012/TT- BNNPTNT26 ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

92.

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

Hết hiệu lực một phần

93.

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

12/12/2013

 

94.

Thông tư

35/2013 /TT-BNNPTNT ngày 01/7/2016

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

06/9/2013

Hết hiệu lực một phần

95.

Thông tư

14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

05/6/2014

 

6.

Thông tư

28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

20/10/2014

 

97.

Thông tư

54/2014/TT- BNNPTNT27 ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để  được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

98.

Thông tư

04/2015/TT- BNNPTNT28 ngày 12/2/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

23/9/2015

Hết hiệu lực một phần

99

Thông tư

09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015

Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 /9 /2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

20/4/2015

 

100.

Thông tư

25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015

Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/8/2015

 

111.

Thông tư

42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015

Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

16/11/2015

 

102

Thông tư

01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/2/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

15/2/2016

 

103.

Thông tư

27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

26/01/2017

 

104.

Thông tư

36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

08/02/2017

 

105.

Thông tư

01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017

Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

01/3/2017

 

106.

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT29 ngày 10/11/2017

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

 

107.

Thông tư liên tịch

148/2007/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 13/12/2007

Hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi

14/01/2008

 

108.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT- BNNPTNT-BTC- BKHĐT30 ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

III.

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

109.

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH1131 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh giống cây trồng

01/07/2004

 

110.

Nghị định

88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

1/10/2010

 

111.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP32 ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

112.

Nghị định

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

 

113.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/201733

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

114.

Quyết định của TTCP

01/2012/QĐ-TTg34 ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

25/02/2012

 

115.

Quyết định của TTCP

62/2013/QĐ-TTg35 ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

10/12/2013

 

116.

Quyết định

58/2004/QD-BNN ngày 4/11/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng chính

13/12/2004

 

117.

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004

 

118.

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

19/1/2005

Hết hiệu lực một phần

119.

Quyết định

40/2005/QĐ-BNN ngày 22/5/2006

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

14/6/2006

 

120

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

15/1/2006

 

121

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn.

15/1/2006

 

122

Quyết định

103/2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

13/12/2006

 

123.

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN 29/05/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

8/7/2007

 

124.

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007

Ban hành Quy định về công nhận giống cây hồng nông nghiệp mới.

22/12/2007

 

125.

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

06/03/2008

 

126

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN ngày 02/04/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

24/4/2008

 

127

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

16/11/2008

 

128

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

29/1/2009

 

129

Thông tư

21/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/04/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

8/6/2009

 

130

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

9/7/2009

 

131

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

23/8/2009

 

132.

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1

24/08/2009

Hết hiệu một phần

133

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT36 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu một phần

134

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

9/11/2009

 

135

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

1/1/2010

 

136

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

12/2/2010

 

137

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

24/4/2010

 

138

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

21/5/2010

 

139.

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/05/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

25/6/2010

 

140.

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần

141.

Thông tư

34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

06/8/2010

 

142.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

143.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT37 ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

Hết hiệu lực một phần

144.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT38 ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

145.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

146.

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

147.

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/04/2011

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

4/6/2011

 

148.

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

17/7/2011

 

149.

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

 

150.

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/07/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

 

151.

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/09/2011

 

152.

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2011

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

18/11/2011

 

153.

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/04/2012

 

154.

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/03/2012

 

155.

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

15/04/2012

 

156.

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/04/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

02/06/2012

 

157.

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012

Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10/06/2012

 

158.

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

20/07/2012

 

159.

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/06/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

 

160.

Thông tư

43/2012/TT- BNNPTNT39 ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

161.

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/09/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

26/10/2012

 

162.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT40 ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

 

163.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT41 ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

164.

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

 

165.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/07/2013

 

166.

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/04/2013

 

167.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

1/6/2013

Hết hiệu lực một phần

168.

Thông tư

33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/06/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng.

21/12/2013

 

169.

Thông tư

38/2013/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

7/8/2014

Hết hiệu lực một phần

170

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1/2/2014

 

171.

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

 

172.

Thông tư

29/2014/TT- BNNPTNT42 ngày 5/9/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

 

173.

Thông tư

47/2014/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

11/6/2015

 

174.

Thông tư

54/2014/TT- BNNPTNT43 ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

175.

Thông tư

01/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/1/2015

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

9/3/2015

 

176.

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT44 ngày 12/2/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

23/9/2015

 

177.

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015

Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

29/9/2015

 

178.

Thông tư

46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

28/1/2016

 

179.

Thông tư

19/2016/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn chi tiết điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

 

 

180.

Thông tư

28/2016/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

 

 

181.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/201745

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

182.

Thông tư

19/2017/TT-BNNP TNT ngày 9/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

25/12/2017

 

183.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT46 ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

184.

Luật Thú y

79/2015/QH13

Luật Thú y

01/7/2016

 

185.

Nghị định

05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Phòng, chống bệnh dại ở động vật

03/02/2007

 

186.

Nghị định

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y

01/7/2016

 

187.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/201747

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để  khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

188.

Nghị định

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

 

189.

Quyết định của TTCP

16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016

Quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

01/7/2016

 

190.

Quyết định của TTCP

132/2006/QĐ-TTg48 ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

191.

Thông tư

27/2009/TT-BNN ngày 08/5/2009

Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt nam

12/7/2009

Hết hiệu lực một phần

192.

Thông tư

50/2009/TT- BNNPTNT49 ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu lực một phần

193.

Thông tư

66/2009/TT-BNN ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

13/4/2010

 

194.

Thông tư

25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/201050

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

01/7/2010

 

195.

Thông tư

31/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/5/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

24/11/2010

 

196.

Thông tư

51/2010/TT-BNNPTNT51 ngày 08/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

08/9/2010

 

197.

Thông tư

71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

25/04/2012

 

198.

Thông tư

30/2012/TT-BNNPTNT ngày 3/7/2012

Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện vệ sinh thú y

03/12/2012

 

199.

Thông tư

45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014

Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

17/1/2015

 

200.

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/02/2015

 

201.

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT52 ngày 12/2/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

23/9/2015

Hết hiệu một phần

202.

Thông tư

08/2015/TT-BNN ngày 02/3/2015

Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu

15/4/2005

 

203.

Thông tư

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

01/7/2016

 

204.

Thông tư

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

 

205.

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

16/7/2016

 

206.

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

16/7/2016

 

207.

Thông tư

11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

18/7/2016

 

208.

Thông tư

12/2016/TT-BNNPTNT

Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp

19/7/2016

 

209.

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016

Về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

 

210.

Thông tư

14/2016/TT-BNNTPTNT ngày 02/6/2014

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

19/7/2016

 

211.

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

15/8/2016

 

212.

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

15/8/2016

 

213.

Thông tư

29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016

Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

19/9/2016

 

214.

Thông tư

11/2017/TT- BNNPTNT ngày 29/5/201753

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

215.

Thông tư

13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thú y

20/12/2017

 

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

216.

Luật

29/2004/QH11 ngày 03/12/2004

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

01/4/2005

 

217.

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH1154 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh giống cây trồng

01/07/2004

 

218.

Nghị định

109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003

Về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

13/10/2003

 

219.

Nghị định

09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Về phòng cháy và chữa cháy rừng

13/02/2006

 

220.

Nghị định

23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006

Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

25/3/2006

Hết hiệu một phần

221.

Nghị định

32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

20/4/2006

 

222.

Nghị định

82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

03/09/2006

Hết hiệu một phần

223

Nghị định

119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

15/11/2006

 

224.

Nghị định

48/2007/NĐ-CP ngày 28/03/2007

Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

04/5/2007

 

225.

Nghị định

05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng

14/02/2008

 

226.

Nghị định

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2011

 

227.

Nghị định

117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

01/3/2011

 

228.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP55 ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

229.

Nghị định

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

25/12/2013

Hết hiệu một phần

230.

Nghị định

118/2014/NĐ-CP56 ngày 17/12/2014

Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

231.

Nghị định

75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015

Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

02/11/2015

 

232.

Nghị định

133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015

Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

15/02/2016

 

233.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/201657

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

234.

Nghị định

119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016

Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

10/10/2016

 

235.

Nghị định

147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2017

 

236.

Nghị định

168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

15/02/2017

 

237.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/201758

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

238.

Nghị định

41/2017/NĐ-CP59 ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Nghị định

239.

Quyết định của TTCP

162/1999/QĐ-TTg ngày 7/8/1999

Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hòa liên bang Đức

22/8/1999

 

240.

Quyết định của TTCP

252/2000/QĐ-TTg ngày 22/3/2000

Về việc bổ sung, sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

22/3/2000

 

241.

Quyết định của TTCP

152/2001/QĐ-TTg ngày 9/10/2001

Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

09/10/2001

 

242

Quyết định của TTCP

178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

27/11/2001

 

243.

Quyết định của TTCP

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

 

244.

Quyết định của TTCP

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

11/9/2004

 

245.

Quyết định của TTCP

99/2006/QĐ-TTg ngày 08/05/2006

Về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu

02/6/2006

 

246.

Quyết định của TTCP

132/2006/QĐ-TTg60 ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

247.

Quyết định của TTCP

186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006

Ban hành Quy chế quản lý rừng

07/09/2006

Hết hiệu một phần

248.

Quyết định của TTCP

18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

03/3/2007

 

249.

Quyết định của TTCP

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

24/11/2007

Hết hiệu một phần

250.

Quyết định của TTCP

39/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng

20/05/2009

 

251.

Quyết định của TTCP

34/2011/QĐ-TTg ngày 24/06/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

19/8/2011

 

252.

Quyết định của TTCP

01/2012/QĐ-TTg61 ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

25/2/2012

 

253.

Quyết định của TTCP

07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/03/2012

 

254.

Quyết định của TTCP

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

20/7/2012

 

255.

Quyết định của TTCP

39/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012

Ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

01/12/2012

 

256.

Quyết định của TTCP

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/03/2013

 

257.

Quyết định của TTCP

17/2015/QĐ-TTg ngày

Ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

30/7/2015

 

258.

Quyết định của TTCP

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

01/11/2016

 

259.

Quyết định của TTCP

44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016

Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

05/12/2016

 

260.

Quyết định của TTCP

49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016

Ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất

15/12/2016

 

261.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

07/04/2005

 

262.

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

07/04/2005

 

263.

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

08/08/2005

 

264.

Quyết định

62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

23/09/2006

 

265.

Quyết định

89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

26/04/2006

Hết hiệu lực một phần

266.

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/07/2006

 

267.

Quyết định

44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm;

23/09/2006

Hết hiệu lực một phần

268.

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/08/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

23/09/2006

 

269.

Quyết định

106/2006/QĐ-BNN ngày 27/11/2006

Ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn

26/12/2006

 

270

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

28/05/2007

 

271.

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

25/07/2007

 

272.

Quyết định

46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng

20/08/2007

 

273

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã;

31/10/2007

 

274.

Quyết định

104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

20/01/2008

 

275.

Quyết định

107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006;

25/01/2008

 

276.

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

03/08/2008

 

277.

Quyết định

95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

03/11/2008

Hết hiệu một phần

278.

Quyết định

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

21/12/2008

 

279.

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

 

280.

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

 

281.

Quyết định

128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

31/01/2009

 

282.

Thông tư

11/2006/TT-BNN ngày 14/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

16/3/2006

 

283.

Thông tư

14/2006/TT-BNN ngày 07/03/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

09/4/2006

 

284.

Thông tư

99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

01/12/2006

Hết hiệu một phần

285.

Thông tư

16/2007/TT-BNN ngày 14/02/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

13/03/2007

 

286.

Thông tư

38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

30/7/2007

Hết hiệu một phần

287.

Thông tư

57/2007/TT-BNN ngày 13/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

25/07/2007

 

288.

Thông tư

70/2007/TT-BNN ngày 01/08/2007

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư

05/9/2007

 

289.

Thông tư

05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008

Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng

11/02/2008

 

290.

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu

02/10/2008

 

291

Thông tư

24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009

Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

19/6/2009

 

292.

Thông tư

25/2009/TT-BNN ngày 05/05/2009

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng

19/6/2009

 

293.

Thông tư

34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009

Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng

25/7/2009

 

294.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT62 ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu lực một phần

295.

Thông tư

58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009

Hướng dẫn về trồng cao su trên đất lâm nghiệp

24/10/2009

Hết hiệu lực một phần

296

Thông tư

87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/02/2010

Hết hiệu lực một phần

297

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh"

06/5/2010

 

298

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

299

Thông tư

70/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

08/12/2011

 

300.

Thông tư

78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng

26/12/2011

 

301.

Thông tư

80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011

Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

07/01/2012

 

302.

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

18/02/2012

Hết hiệu một phần

303.

Thông tư

20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/05/2012

Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

21/06/2012

 

304.

Thông tư

47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

09/11/2012

 

305.

Thông tư

51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

05/12/2012

 

306.

Thông tư

53/2012/TT- BNNPTNT63 ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

307.

Thông tư

60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

25/12/2012

 

308.

Thông tư

23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013

Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

01/07/2013

 

309.

Thông tư

10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển

12/5/2014

 

310.

Thông tư

38/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2014

Hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững

20/12/2014

 

311.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT64 ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

312.

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT65 ngày 27/1/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

12/3/2015

 

313.

Thông tư

04/2015/TT- BNNPTNT66 ngày 12/2/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

23/9/2015

 

314.

Thông tư

40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

 

315.

Thông tư

44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015

Ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính

10/01/2016

 

316.

Thông tư

20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN

15/8/2016

 

317.

Thông tư

21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016

Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

15/8/2016

 

318.

Thông tư

23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

 

319.

Thông tư

24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ, các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

19/8/2016

 

320.

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/201767

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

321

Thông tư

08/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2017

Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

16/5/2017

 

322

Thông tư

17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

25/10/2017

 

323

Thông tư liên tịch

80/2003/TTLT-BNN- BTC ngày 03/9/2003

Hướng dẫn Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

24/09/2003

 

324

Thông tư liên tịch

62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

10/09/2005

Hết hiệu một phần

325

Thông tư liên tịch

03/2007/TTLT-BNV-BNN ngày 19/10/2007

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm

16/11/2007

 

326

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

02/05/2007

Hết hiệu một phần

327

Thông tư liên tịch

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng

28/07/2007

Hết hiệu một phần

328

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

 

329

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010''

16/6/2008

Hết hiệu một phần

330

Thông tư liên tịch

65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

26/06/2008

 

331

Thông tư liên tịch

98/2010/TTLT-BQP-BNN ngày 19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ;

02/02/2010

 

332

Thông tư liên tịch

100/2010/TTLT-BNN-BCA ngày 22/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

08/9/2010

 

333

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

25/03/2011

 

334.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/07/2012

Hết hiệu lực một phần

335.

Thông tư liên tịch

62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2013

 

336.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

20/03/2013

 

337.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/06/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng;

15/05/2013

 

338.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT68 ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

339.

Thông tư liên tịch

80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng

20/07/2013

 

340

Thông tư liên tịch

100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013

Hướng dẫn thực hiện một số Điều Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển rừng đặc dụng

15/09/2013

 

341.

Thông tư liên tịch

01/2014/TT-BNNPTNT-BCA ngày 22/1/2014

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

10/3/2014

 

342.

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC69 ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/6/2015

 

343.

Thông tư liên tịch

93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 -2010

10/8/2016

 

VI.

LĨNH VỰC THỦY LỢI

344.

Pháp lệnh

32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi

01/7/2001

 

345.

Nghị định

143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

19/12/2003

Hết hiệu lực một phần

346.

Nghị định

72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007

Về quản lý an toàn đập

08/6/2007

 

347.

Nghị định

67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

01/01/2013

 

348.

Nghị định

104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

349.

Quyết định của TTCP

66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000

Về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

13/6/2000

 

350.

Quyết định của TTCP

104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

Phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020

09/9/2000

 

351.

Quyết định của TTCP

62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

09/5/2004

 

352.

Quyết định của TTCP

131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009

Một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

 

353.

Quyết định của TTCP

18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/5/2014

 

354.

Quyết định

211/1998/QĐ-BNN-QLN ngày 19/12/1998

Ban hành Quy định vế chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi

19/12/1998

 

355.

Quyết định

55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004

Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

27/11/2004

 

356.

Quyết định

56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004

Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

11/12/2004

 

357.

Quyết định

62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/8/2007

 

358.

Thông tư

75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004

Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước

19/01/2005

 

359.

Thông tư

33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập

29/02/2008

 

360.

Thông tư

45/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2009

Hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thủy lợi

07/9/2009

 

361.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT70 ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu lực một phần

362.

Thông tư

65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009

Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi

26/11/2009

 

363.

Thông tư

56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010

Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi

15/11/2010

 

364.

Thông tư

42/2010/TT-BNNPTNT 06/7/2010

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

06/01/2011

 

365.

Thông tư

21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

 

366.

Thông tư

40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011

Quy định năng lực của tổ chức cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

11/7/2011

 

367.

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

26/12/2012

 

368.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/201771

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

369.

Thông tư liên tịch

75/2012/TCTL-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

29/6/2012

 

370.

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

 

VII.

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

371.

Luật

79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

01/7/2007

 

372.

Luật

33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Luật Phòng chống thiên tai

01/5/2014

 

373.

Nghị định

71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm

07/8/2002

 

374.

Nghị định

113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

03/8/2007

 

375.

Nghị định

04/2011/NĐ-CP ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

10/3/2011

 

376.

Nghị định

66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

20/8/2014

 

377.

Nghị định

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

08/12/2014

 

378.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/201772

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

379.

Nghị định

104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

380.

Quyết định của TTCP

93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

Chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão.

20/4/1999

 

381.

Quyết định của TTCP

185/1999/QĐ-TTg ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

28/9/1999

 

382.

Quyết định của TTCP

66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000

Về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

13/6/2000

 

383.

Quyết định của TTCP

63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

20/5/2002

 

384.

Quyết định của TTCP

132/2006/QĐ-TTg73 ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

385.

Quyết định của TTCP

58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

15/4/2006

 

386.

Quyết định của TTCP

78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

07/7/2007

 

387.

Quyết định của TTCP

118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển

 

 

388.

Quyết định của TTCP

172/2007/QĐ-TT g ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

10/12/2007

 

389.

Quyết định của TTCP

01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

01/3/2011

 

390.

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

27/02/2002

 

391.

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

03/7/2002

 

392.

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão.

16/10/2008

 

393.

Chỉ thị

85/2007/CT-BNN ngày 11/10/2007

Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển

30/10/2007

 

394.

Thông tư

01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

06/02/2009

 

395.

Thông tư

26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

25/6/2009

 

396.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT74 ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu lực một phần

397.

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011

Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

11/8/2011

 

398.

Thông tư

54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013

Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

07/02/2014

 

399.

Thông tư

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020"

11/03/2014

 

400.

Thông tư

19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/04/2015

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/06/2015

 

401.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/201775

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

402.

Thông tư liên tịch

18/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC-BNNPTN ngày 28/06/1999

Hướng dẫn Quyết định 93/1999/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt bão

20/04/1999

 

403.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT/BNN-BNV-BTC ngày 25/08/2006

Hướng dẫn Quyết định 132/2006/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều

09/09/2006

 

404.

Thông tư liên tịch

48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/3/2009

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều

26/4/2009

 

405.

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

30/12/2015

 

VIll

LĨNH VỰC THỦY SẢN

406.

Luật

17/2003/QH11 Ngày 26/11/2003

Luật Thủy sản

01/7/2004

 

407.

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH1176 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

01/7/2004

 

408.

Nghị định

27/2005/NĐ-CP Ngày 8/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản

23/3/2005

Hết hiệu lực một phần

409.

Nghị định

59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005

Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

20/5/2005

Hết hiệu lực một phần

410.

Nghị định

66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005

Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

5/6/2005

 

411.

Nghị định

57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế

20/8/2008

 

412.

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

01/4/2009

Hết hiệu lực một phần

413.

Nghị định

32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010

Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam;

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

414.

Nghị định

33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010

Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

415.

Nghị định

52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010

Về nhập khẩu tàu cá

1/8/2010

Hết hiệu lực một phần

416.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP77 ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

11/12/2011

 

417.

Nghị định

53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

 

418.

Nghị định

80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

01/12/2012

 

419.

Nghị định

102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012

Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm ngư

25/01/2013

 

420.

Nghị định

103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

01/11/2013

 

421.

Nghị định

119/2013/NĐ-CP78 ngày 09/10/2013

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và Thú y

25/11/2013

 

422.

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

 

423.

Nghị định

89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

 

424.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/201779

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để  khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

425.

Nghị định

19/2017/NĐ-CP80 ngày 04/4/2017

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

 

426.

Nghị định

41/2017/NĐ-CP81 ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

 

427.

Nghị định

55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

01/7/2017

 

428.

Nghị định

100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

18/8/2017

 

429.

Quyết định của TTCP

103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản

09/08/2000

 

430.

Quyết định của TTCP

10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

06/02/2006

 

431.

Quyết định của TTCP

01/2012/QĐ-TTg83 ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/2/2012

 

432.

Quyết định của TTCP

79/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

15/2/2015

 

433.

Quyết định của TTCP

02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

01/3/2015

 

434.

Quyết định của TTCP

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/2/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/3/2007

 

435.

Chỉ thị của TTCP

22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển đặc biệt là đánh bắt xa bờ.

16/7/2006

 

436.

Quyết định

03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006

Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/5/2006

 

437.

Quyết định

10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

28/7/2007

Hết hiệu lực một phần

438.

Quyết định

96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

15/12/2007

Hết hiệu lực một phần

439.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008

Ban hành danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

17/6/2008

 

440.

Quyết định

82/2008/QĐ-BNN ngày 7/7/2008

Công bố Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

22/8/2008

 

441.

Quyết định

10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007

Ban hành danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

10/9/2007

Hết hiệu lực một phần

442.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

03/03/2008

Hết hiệu một phần

443.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 2/5/2008

Ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

2/5/2008

 

444.

Quyết định

108/2008/QĐ-BNN ngày 6/11/2008

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

21/12/2008

Hết hiệu một phần

445.

Quyết định

123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008

Ban hành Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

14/1/2009

 

446.

Chỉ thị

02/2007/CT-BTS ngày 15/6/2007

Về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa

30/6/2007

 

447.

Thông tư

02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

05/4/2006

Hết hiệu một phần

448.

Thông tư

02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

29/7/2007

 

449.

Thông tư

62/2008/TT-BNN ngày 20/05/2008

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

05/06/2008

 

450.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT84 ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu một phần

451.

Thông tư

53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009

Quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam

05/10/2009

 

452.

Thông tư

57/2009/TT-BNNPTNT Ngày 08/09/2009;

Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/10/2009

Hết hiệu một phần

453.

Thông tư

67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

08/12/2009

 

454.

Thông tư

71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam"

25/12/2009

Hết hiệu một phần

455.

Thông tư

74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

05/1/2010

 

456.

Thông tư

82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản

25/05/2010

 

457.

Thông tư

12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010

Ban hành "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam"

26/4/2010

Hết hiệu lực một phần

458.

Thông tư

13/2010/TT-BNNPTNT ngày 12/3/2010

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

27/4/2010

 

459.

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT ngày 4/11/2010

Về việc đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

19/12/2010

 

460.

Thông tư

01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011

Quy định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

20/02/2011

 

461.

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Ban hành "Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển"

14/4/2011

 

462.

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT Ngày 6/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

463.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT85 ngày 29/6/ 2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu lực một phần

464.

Thông tư

62/2011/TT-BNNPTNT Ngày 14/09/2011

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

29/10/2011

 

465.

Thông tư

65/2011/TT-BNNPTNT Ngày 5/10/2011

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

20/11/2011

 

466.

Thông tư

89/2011/TT-BNN ngày 29/12/2011

Ban hành danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

15/02/2011

 

467.

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT Ngày 16/1/2012.

Đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

01/03/2012

 

468

Thông tư

36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

 

469

Thông tư

37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

 

470.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT86 ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

471.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT87 ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

 

472.

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT88 ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

473.

Thông tư

53/2012/TT- BNNPTNT89 ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

474.

Thông tư

08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

 

475.

Thông tư

09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

 

476.

Thông tư

13/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/2/2013

Quy định về đăng kiểm viên tàu cá

1/4/2013

 

477.

Thông tư

25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

25/6/2013

 

478.

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT Ngày 22/5/2013

Về quản lý giống thủy sản

05/7/2013

 

479.

Thông tư

29/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2013

Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

22/7/2013

Hết hiệu lực một phần

480.

Thông tư

39/2013/TT -BNNPTNT ngày 12/8/2013

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

27/10/2013

 

481.

Thông tư

44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013

Bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 thuộc Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT

12/12/2013

 

482.

Thông tư

52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

01/02/2014

 

483.

Thông tư

11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/05/2013 về quản lý giống thủy sản

14/5/2014

 

484.

Thông tư

12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014

Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

23/5/2014

 

485.

Thông tư

22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

1/2/2015

 

486.

Thông tư

25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

25/8/2014

 

487.

Thông tư

26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá

25/8/2014

 

488.

Thông tư

27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

 

489.

Thông tư

54/2014/TT- BNNPTNT90 ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

490

Thông tư

88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 04/7/2014

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020

22/8/2014

 

491.

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT91 ngày 12/02/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/3/2015

Hết hiệu một phần

492.

Thông tư

11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015

Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm

11/5/2015

 

493

Thông tư

16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

10/10/2015

 

494.

Thông tư

20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá

01/12/2015

 

495.

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc trong động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

496.

Thông tư

33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015

Giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

 

497.

Thông tư

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

05/12/2015

 

498.

Thông tư

50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

15/02/2016

 

499.

Thông tư

51/2015 /TT-BNNP TNT ngày 30/12/2015

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá.

15/02/2016

 

500.

Thông tư

16/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

29/07/2016

 

501.

Thông tư

02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/201792

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

30/3/2017

 

502.

Thông tư

03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đảm bảo ATTP trong sản xuất kinh doanh thủy sản

13/8/2017

 

503.

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/201793

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

504.

Thông tư

07/2017/TT-BNNPTNT ngày 21/3/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh"

05/05/2017

 

505.

Thông tư

12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi

10/12/2017

 

506.

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT94 ngày 10/11/2017

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

 

507.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT95 ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

508.

Thông tư liên tịch

31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 06/9/2014

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền

21/10/2014

 

509.

Thông tư liên tịch

01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT ngày 13/01/2015

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng Kiểm ngư

26/02/2015

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

510.

Quyết định

113/2000/QĐ-BNN/XDCB ngày 06/11/2000

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho: các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

22/11/2000

 

511.

Quyết định

11/2001/QĐ/BNN-XDCB ngày 19/02/2001

Ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

7/3/2001

 

512.

Quyết định

101/2001/QĐ-BNN ngày 15/10/2001

Về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng cho: các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31/10/2001

 

513.

Quyết định

90/2002/QĐ-BNN ngày 09/10/2002

Ban hành quy định tạm thời "Xét chọn, chuyển giao và sử dụng phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình thủy lợi"

25/10/2002

 

514

Quyết định

44/2003/QĐ-BNN-XDCB ngày 14/02/2003

Sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản Quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/2/2003

 

515.

Quyết định

55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003

Ban hành tạm thời chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/5/2003

 

516.

Quyết định

11/2005/QĐ-BNN ngày 7/3/2005

Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/04/2005

 

517.

Thông tư

81/2001/TT-BNN-XDCB ngày 09/8/2001

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/8/2001

 

518.

Thông tư

39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015

Quy định về một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn góp đầu tư công do Bộ Nông nghiệp quản lý

20/10/2015

 

X. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

519.

Nghị quyết

03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000

Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại

02/02/2000

 

520.

Nghị quyết

24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008

Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

24/11/2008

 

521.

Nghị quyết

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008

Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

27/12/2008

Hết hiệu một phần

522.

Nghị quyết

775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20/4/2009

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La

20/4/2009

 

523.

Nghị định

66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006

Phát triển ngành nghề nông thôn

28/7/2006

 

524.

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

05/11/2007

 

525.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/201796

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

526.

Nghị định

40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Quản lý, sản xuất kinh, doanh muối

20/5/2017

 

527.

Quyết định của TTCP

153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999

Về một số chính sách phát triển muối

30/7/1999

 

528.

Quyết định của TTCP

132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000

Một số chính sách khuyến khích, phát triển ngành nghề nông thôn

09/12/2000

 

529.

Quyết định của TTCP

11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011

Chính sách phát triển ngành mây tre

05/4/2011

 

530.

Quyết định của TTCP

42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

01/12/2012

Hết hiệu lực một phần

531.

Quyết định của TTCP

62/2013/QĐ-TTg97 ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn

10/12/2013

 

532.

Quyết định của TTCP

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

01/01/2014

 

533.

Quyết định của TTCP

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014

Chính sách đặc thù về di dân

15/01/2015

 

534.

Quyết định của TTCP

64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

10/02/2016

 

535.

Quyết định

39/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005

Ban hành Quy định áp dụng đơn giá lập Quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

09/08/2005

 

536

Thông tư

61/2000/TT/BNN-KH ngày 06/6/2000

Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

21/6/2000

 

537

Thông tư

116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

14/01/2007

 

538.

Thông tư

80/2007/TT-BNN ngày 24/09/2007

Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La

18/10/2007

Hết hiệu một phần

539.

Thông tư

34/2008/TT-BNN ngày 14/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

06/3/2008

 

540.

Thông tư

08/2009/TT-BNN ngày 26/2/2009

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

12/4/2009

Hết hiệu một phần

541.

Thông tư

07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010

Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

25/03/2010

 

542.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT98 ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

Hết hiệu một phần

543.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

Hết hiệu một phần

544.

Thông tư

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

28/05/2011

 

545.

Thông tư

34/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2011

Hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

01/07/2011

 

546.

Thông tư

41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

01/3/2012

 

547.

Thông tư

08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

12/5/2015

 

548.

Thông tư

03/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020"

11/3/2014

Hết hiệu một phần

549.

Thông tư

15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

15/6/2014

 

550.

Thông tư

34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

01/01/2015

 

551.

Thông tư

40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

29/12/2014

 

552.

Thông tư

43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014

Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

05/1/2015

 

553.

Thông tư

55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014

Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

20/2/2015

 

554.

Thông tư

19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

 

555.

Thông tư

22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

25/7/2015

 

556.

Thông tư

02/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

 

557.

Thông tư

15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2016

Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25/7/2016

 

558

Thông tư

35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

08/02/2017

 

559

Thông tư

05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

15/4/2017

 

560.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/201799

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

561.

Thông tư

18/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/10/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

27/11/2017

 

562.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

 

563.

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/2010/TTg ngày 4/6/2010 của TTCP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

01/06/2011

Hết hiệu một phần

564.

Thông tư liên tịch

51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 2/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

16/01/2014

 

565.

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC NGÀY 28/4/2014

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

16/6/2014

 

XI. LĨNH VỰC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

566.

Quyết định của TTCP

26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007

Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

10/3/2007

 

567.

Chỉ thị của TTCP

24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003

Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

08/10/2003

 

568.

Thông tư

04/2015/TT- BNNPTNT100

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/3/2015

 

569.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017101

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

XII. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

570.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

571.

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT 31/07/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

01/02/2010

Hết hiệu lực một phần

572.

Thông tư

50/2009/TT-BNNPTNT102 ngày 18/8/2009

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

Hết hiệu lực một phần

573.

Thông tư

25/2010/TT BNNPTNT ngày 08/4/2010103

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

01/7/2010

 

574.

Thông tư

37/2010/TT BNNPTNT 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản.

25/12/2010

 

575.

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

17/09/2010

Hết hiệu lực một phần

576.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT104 ngày 30/8/2010

Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

Hết hiệu lực một phần

577.

Thông tư

51/2010/TT-BNNPTNT105 ngày 08/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

08/9/2010

 

578.

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CSF đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/12/2010

 

579.

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

07/03/2011

 

580.

Thông tư

44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/06/2011

Về việc bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/08/2011

 

581.

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

15/12/2011

 

582.

Thông tư

75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2011

 

583.

Thông tư

76/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2011

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/12/2011

 

584.

Thông tư

02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm

23/2/2012

 

585.

Thông tư

50/2012/TT- BNNPTNT106 ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

586.

Thông tư

02/2013/TT- BNNPTNT ngày 05/1/2013

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

20/02/2013

 

587.

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

26/12/2013

 

588.

Thông tư