Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 167/SKHCN-CN ngày 13/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Lập dự toán kinh phí theo quy định, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đã được phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kịp thời tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đề án báo cáo với UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

NHIỆM VỤ

SẢN PHẨM

TIẾN ĐỘ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

GHI CHÚ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

I

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Tổ chức 03 Hội thảo, Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản, cơ chế chính sách về phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN, các sở ban ngành, địa phương và doanh nghiệp, tổ chức

 

II

Hỗ trợ kinh phí thành lập doanh nghiệp KH&CN, tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Hỗ trợ các doanh nghiệp KHCN, tổ chức trung gian thị trường KH&CN đăng ký chứng nhận

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp KHCN và tổ chức trung gian thị trường KHCN

 

III

Hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị ,xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan

-

IV

Triển khai các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ - Sàn Giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh

Triển khai các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, tổ chức các hội thảo, hội nghị giới thiệu công nghệ thiết bị phù hợp với điều kiện địa phương; tổ chức triển khai các hoạt động của Sàn Giao dịch Công nghệ thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh; Cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghệ, thiết bị và hiện trạng công nghệ thiết bị của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; chi phí vận hành Sàn.

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN, các sở ban ngành, địa phương và tổ chức, đơn vị liên quan

 

V

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Hợp đồng chuyển giao công nghệ thiết bị

Hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thiết bị

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan

 

VI

Hỗ trợ kinh phí tham gia các Hội chợ công nghệ thiết bị, Hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, Hoạt động phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN

Hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị tham gia các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ; Tổ chức đoàn công tác khảo sát, tìm hiểu các công nghệ sản xuất phù hợp với tình hình địa phương

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan

 

VII

Chi hoạt động quản lý, chỉ đạo và triển khai đề án: Chi các nội dung quản lý, triển khai, theo dõi; họp Hội đồng; công tác phí; văn phòng phẩm; xăng xe...

 

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan