Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 26/TTr-SLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1045/QĐ-UBND.HC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Ntn;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 673/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý lao động là công dân nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây viết tắt là lao động nước ngoài).

2. Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (gọi tắt là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lao động nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; đồng thời, nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đến lao động là người nước ngoài.

2. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài phải thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài đăng ký làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn các thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp thị thực, thẻ tạm trú; lý lịch tư pháp; hợp pháp hóa lãnh sự; khám sức khỏe và những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

4. Tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Đồng Tháp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài; hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho các tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

4. Cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại khoản 2, điều 17, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/ 2016 của Chính phủ.

7. Đề nghị cơ quan Công an trục xuất đối với những trường hợp lao động nước ngoài làm việc tại Đồng Tháp không có giấy phép lao động.

8. Chế độ báo cáo:

a. Trước ngày 05 hằng tháng thông báo bằng văn bản cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo (các cơ sở giáo dục) và Ban Quản lý Khu kinh tế (các đơn vị trong khu công nghiệp) về tình hình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

b. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việt tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Điều 6. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài của người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài.

2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; thực hiện cấp thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú, xác nhận tạm trú, khai báo tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Xử lý theo đúng pháp luật đối với tổ chức và cá nhân người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài làm việc, cư trú tại địa phương.

4. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh những trường hợp lao động nước ngoài phải làm phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

5. Trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Đồng Tháp mà không có giấy phép lao động theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Định kỳ ngày 05 hàng tháng thông báo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách lao động nước ngoài được cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Sở Tư pháp

1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến và triển khai các văn bản quy định về công tác quản lý lao động nước ngoài cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài.

3. Định kỳ 06 tháng trước ngày 15 tháng 7 và hàng năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung.

Điều 9. Sở Ngoại vụ

1. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài trong việc làm thủ tục có liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có liên quan đến cấp giấy phép lao động.

2. Báo cáo Bộ Ngoại giao hỗ trợ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác lãnh sự liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu U ban nhân dân tỉnh quản lý, phê duyệt chủ trương theo thẩm quyền về việc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước tiếp nhận tình nguyện viên người nước ngoài đến làm việc; Đồng thời, hướng dẫn liên hệ làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

Điều 10. Sở Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý có đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài và thực hiện thủ tục công bố cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài để cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Y tế.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở khám sức khỏe theo quy định, đình chỉ hoạt động khám sức khỏe hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở khám sức khỏe cho lao động nước ngoài không đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý lao động là người nước ngoài hoạt động y, dược trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Công Thương

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế, Công an tỉnh xác minh đối tượng người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới đối với các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Hàng năm trước ngày 15 tháng 01 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh có sử dụng lao động là người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu quy định của pháp luật lao động về quản lý lao động nước ngoài.

Điều 13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định về điều kiện, năng lực của lao động (giáo viên) nước ngoài làm công tác giảng dạy tại các trường, tổ chức, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh và thông báo kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để biết.

Điều 14. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Tháp

Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện đúng quy định.

Điều 15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế và các ngành liên quan thực hiện việc quản lý, rà soát số lao động nước ngoài cư trú và làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để theo dõi, quản lý.

2. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và quy chế quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 16. Người sử dụng lao động

Có trách nhiệm thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của mình khi sử dụng lao động là người nước ngoài được quy định tại điều 17, Thông tư số 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

Điều 17. Người lao động nước ngoài

1. Có trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

2. Sau khi bị thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1, 2, Điều 17, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ, thì phải nộp lại giấy phép lao động cho người sử dụng lao động.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Khi Chính phủ ban hành quy định mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sau khi thống nhất ý kiến với các sở, ngành liên quan theo Quy chế phối hợp này.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện quy chế này; đồng thời theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Trường hợp vi phạm pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.