Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG THUỘC THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

n cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Tỉnh tại Tờ trình số 44/TTr-TTr ngày 21/4/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Tổ chức lại các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Văn Phòng.

2. Phòng Thanh tra Kinh tế (Phòng Nghiệp vụ 1).

3. Phòng Thanh tra Văn hóa - Xã hội (Phòng Nghiệp vụ 2).

4. Phòng Thanh tra Nội chính (Phòng Nghiệp vụ 3).

5. Phòng Thanh tra Xét khiếu tố (Phòng Nghiệp vụ 4).

6. Phòng Phòng, chống tham nhũng (Phòng Nghiệp vụ 5).

Điều 2. Chánh Thanh tra Tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bổ nhiệm công chức lãnh đạo các tổ chức quy định tại Điều 1 theo tiêu chuẩn chức danh quy định và phân cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 135/QĐ-UBND-TL ngày 10/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về cơ cấu tổ chức lại Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan