Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THƯƠNG MẠI - DU LỊCH THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/7/2006:

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phòng Thương mại - Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà (trên cơ sở tách từ Phòng Kinh tế thuộc UBND huyện Bắc Hà).

Phòng Thương mại - Du lịch huyện Bắc Hà là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Phòng Thương mại - Du lịch chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyên Bắc Hà: đồng thời chịu sự kiểm tra, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Chức năng: Phòng Thương mại - Du lịch có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của UBND huyện Bắc Hà.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Trình UBND huyện các quyết định, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Thương mại - Du lịch về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn;

b. Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c. Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch;

d. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn;

c. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các hoại động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

f. Tham mưu cho UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện;

g. tiến hành khảo sát nghiên cứu thị trường trong và ngoài phạm vi thành phố phục vụ cho sự nghiệp phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của huyện;

h. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại du lịch và kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;

i. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hợp tác xã thương mại trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

k. Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch đối với công chức, viên chức làm công tác thương mại và du lịch trên địa bàn;

l. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch theo quy định của Chủ tịch UBND huyện và Sở Thương mại - Du lịch:

m. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện;

n. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện giao cho.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo phòng gồm: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

- Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

- Phó trưởng phòng, chuyên viên của phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và cán bộ thuộc phòng Thương mại - Du lịch thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

Trưởng phòng Thương mại - Du lịch huyện Bắc Hà căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của phòng trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

2. Biên chế:

Biên chế của phòng Thương mại - Du lịch huyện Bắc Hà nằm trong tổng biên chế của UBND huyện đã được UBND tỉnh giao hàng năm: căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Phòng Thương mại - Du lịch phối hợp với phòng Nội vụ - Lao động thương binh xã hội trình Chủ tịch UBND huyện quyết định.

Điều 4. Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà chỉ đạo các phòng chức năng (Nội vụ, kế hoạch, tài chính) tiến hành bàn giao tài liệu, tài sản, nhiệm vụ và cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ về lĩnh vực thương mại và du lịch từ phòng Kinh tế cho phòng Thương mại - Du lịch huyện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn