Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 668/2003/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 731/CP-PC ngày 30 tháng 5 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

- Ông Song Chạp Váy, quốc tịch Trung Quốc ( Đài Loan), tên gọi Việt Nam là Song Chạp Oai, hiện đang cư trú tại Việt Nam.

- Ông Song Chạp Vảy, quốc tịch Trung Quốc ( Đài Loan), tên gọi Việt Nam là Song Chạp Huy, hiện đang cư trú tại Việt Nam.

- Ông Song Chạp Khìn, quốc tịch Trung Quốc ( Đài Loan), tên gọi Việt Nam là Song Chạp Quyền, hiện đang cư trú tại Việt Nam.

- Ông Song A Gieng, quốc tịch Trung Quốc ( Đài Loan), tên gọi Việt Nam là Song Thiện Quang, hiện đang cư trú tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương