Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6674/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 21B ĐOẠN QUA THỊ TRẤN KIM BÀI (ĐOẠN TỪ KM10+350 ĐẾN KM13+200), HUYỆN THANH OAI, TỶ LỆ 1/500
ĐỊA ĐIỂM: THỊ TRẤN KIM BÀI, HUYỆN THANH OAI, HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Kim Bài, tỷ lệ 1/5.000;

Căn cứ Quyết định số 4464/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 13/01/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (Km10+350 - Km13+200) kết hợp xây dựng quảng trường, công viên cây xanh, huyện Thanh Oai.

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại tờ trình số 7011/TTr-QHKT-P7 ngày 21/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (Km10+350 - Km13+200), huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 10/2016, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,85km thuộc địa bàn thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội. Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại vị trí Km10+350. Điểm cuối tuyến (điểm 12): tại vị trí Km13+200.

- Hướng tuyến đường được xác định trên cơ sở đường 21B hiện có, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chung thị trấn Kim Bài, tỷ lệ 1/5.000 và Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường trục chính đô thị.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

- Tuyến đường chính: Bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng B=35m, thành phần mặt cắt ngang gồm:

+ Phần lòng đường dành cho 6 làn xe cơ giới rộng B=2x7,5m=15,0m;

+ Phần lòng đường dành cho xe hỗn hợp rộng B=2x3m=6,0m;

+ Dải phân cách giữa rộng 3m;

+ Dải phân cách bên ngăn cách làn xe cơ giới và làn hỗn hợp rộng B=2x0,5m=1m (có thể thay thế bằng vạch sơn);

+ Vỉa hè hai bên rộng Bhè=2x5,0=10,0m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể xem trên bản vẽ và được xác định theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3……12 được xác định bằng tọa độ, các điểm khống chế, bán kính đường công bằng và các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ. Các điểm 2’, 3’ 4’, 5’, 6’, 7', 8’, 9’, 10’ và 11’ là điểm chuyển hướng tim đường.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy và được xác định trực tiếp trên bản vẽ.

5. Các nút giao thông trên tuyến:

- Các nút giao dọc theo tuyến đường theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND huyện Thanh Oai:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt. Bàn giao hồ sơ nêu trên cho các đơn vị để phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng, thi công, quản lý xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

+ Tổ chức lập thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tỷ lệ 1/500 theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ đã được UBND Thành phố phê duyệt.

+ Tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ được duyệt; bàn giao hồ sơ mốc giới cho UBND thị trấn Kim Bài phục vụ công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch (kinh phí cắm mốc giới trích từ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng tuyến đường).

+ Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai và Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai; Chủ tịch thị trấn Kim Bài; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, các PCVP;
TKBT, TH, KT, ĐT;
- Lưu VT, ĐTTrà.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung