Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 (gọi tắt Đề án 1-1133);

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/4/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Tỉnh tại Công văn số 41/TTr-VP ngày 17/4/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Đại diện lãnh đạo Thanh tra Tỉnh.

3. Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp.

4. Các Ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

5. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau tham gia làm Ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội nông dân Việt Nam Tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, điều phối các hoạt động của Đề án tạo sự phối hợp chặt chẽ thống nhất tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết gửi về Ban Chỉ đạo đề án Trung ương (qua Thanh tra Chính phủ).

Điu 3. Giao Trưởng ban lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo do các cơ quan, đơn vị cử; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập Tổ giúp việc (nếu có).

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình đang công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điu 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BTV Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức TU;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, (Nhàn).

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan