Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 Của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1212/TTr-SDL ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh)

Gồm 06 thủ tục sau:

- Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

- Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

- Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện;

- Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy;

- Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

(Bước 1)
Tiếp nhận hồ sơ và số hóa

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công cho CBCNVC thụ lý.

02 giờ làm việc

(Bước 2)
Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả; Trao đổi góp ý; hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (người được ủy quyền xử lý thay Chuyên viên Phòng chuyên môn)

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ. Dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết.

- Trình lãnh đạo Phòng chuyên môn soát xét, trao đổi trên môi trường mạng.

- Tổng hợp góp ý hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết trình lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng.

28 giờ làm việc

(Bước 3)
Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Lãnh đạo hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

8 giờ làm việc

(Bước 4)
Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở phê duyệt, chuyển văn thư ban hành trên môi trường mạng.

1 giờ làm việc

(Bước 5)
Ban hành

Văn thư

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

0,5 giờ làm việc

(Bước 6)
Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Phòng để lưu trữ theo quy định.

0,5 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

40 giờ làm việc