Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 26 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Xét tờ trình số 55/KHTV ngày 3/3/1994 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc điều chỉnh học bổng cho học sinh các trường dân tộc nội trú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và nâng mức học bổng cho học sinh các trường dân tộc nội trú như sau:

- Đối với học sinh dân tộc nội trú tỉnh đang theo học tại lớp chuyên ngữ thuộc trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội từ 100.000 đ/tháng lến 120.000 đ/tháng thực hiện từ tháng 10/1993.

- Đối với học sinh các trường dân tộc nội trú trong tỉnh từ 74.250 đ/tháng lên 90.000 đ/tháng thực hiện từ tháng 1/1994.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, các trường chuyên ngữ thuộc trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội và các trường nội trú của tỉnh thi hành quyết định này.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm