Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2001 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001; Quyết định số 52/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2077/KKĐT-TH ngày 16 tháng 7 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chấp thuận cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho Công ty Thương mại Củ Chi vay chỉ định 30 (ba mươi) tỷ đồng để đền bù giải tỏa giai đoạn 2 khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi với chính sách ưu đãi như sau:

+ Lãi suất cho vay: 0,7%/tháng (trả lãi hàng tháng), lãi suất cho vay chỉ được thay đổi khi có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Thời gian cho vay: 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn 1 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Điều 2.- Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ hồ sơ xin vay trước khi cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn và thu hồi vốn theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Công ty Thương mại Củ Chi có trách nhiệm ký hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn và lãi vay cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị đầy đủ, đúng hạn.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị và Giám đốc Công ty Thương mại Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4  
- Thường trực Thành ủy  
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- HĐQL Quỹ ĐTPTĐT
- VPHĐ-UB: các PVP
- Các Tổ, Tổ TM (2b)
- Lưu (TM)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải