Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65-TLSX/VGNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN APATÍT NGHIỀN CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 106-CP ngày 24 tháng 06 năm 1965 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ vào Nghị quyết số 210-CP ngày 09-09-1974 của Hội đồng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ giá cả trong hai năm 1974 – 1975;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Apatít nghiền có có hàm lượng 20% P2O5 bán cho hợp tác xã nông nghiệp vẫn theo giá bán hiện hành 100 đồng/ tấn (một trăm đồng một tấn).

Để khuyến khích hợp tác xã sử dụng ngày càng rộng rãi apatít nghiền trong nông nghiệp. Nhà nước cho thêm một lượng apatít nghiền bằng lượng hợp tác xã mua (bán một cho một).

Điều 2. - Quyết định này được thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1974 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 1975.

 

 

Q. CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC 
Tô Duy