Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC DỊCH VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI, NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 của UBND Thành phố về quy định những nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở, cải tạo sửa chữa nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới; nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC DỊCH VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI, NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Bản quy định này quy định việc tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng được xây dựng mới hoặc được cải tạo xây dựng lại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (không áp dụng đối với khu tập thể cũ do Thành phố quản lý hoặc do các cơ quan tự quản lý đã được xây dựng trong các thời kỳ trước đây).

Đối tượng áp dụng văn bản này bao gồm: doanh nghiệp được giao tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng; dân cư ở trong khu đô thị mới, trong các nhà chung cư cao tầng; tổ chức Nhà nước có liên quan thực hiện chức năng quản lý, giám sát.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác:

Việc tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng thực hiện nguyên tắc lấy thu bù chi; do các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi chung là doanh nghiệp) có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này thực hiện và được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu công khai.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí đảm bảo cho các dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng được cân đối từ các nguồn:

+ Khoản tiền thu từ khai thác các diện tích nhà, đất do Thành phố quản lý giao cho các doanh nghiệp tổ chức thực hiện gồm: tầng 1 và tầng hầm (nếu có) nhà chung cư cao tầng; các diện tích đất phục vụ mục đích công cộng như xây dựng chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, bãi đỗ xe, sân bải thể thao, vui chơi giải trí...

+ Khoản tiền do dân cư sinh sống trong các khu chng cư cao tầng và dân cư trong khu đô thị mới đóng góp hàng tháng theo các dịch vụ được hưởng. Mức đóng góp đối với từng đối tượng dân cư do Hội đồng xét thầu quy định mức giá dự kiến để đưa ra đấu thầu và thực hiện theo kết quả trúng thầu.

Điều 4. Tổ chức quản lý của chủ đầu tư khi triển khai dự án:

Các nhà đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoặc xây dựng nhà chung cư cao tầng phải có phương án tổ chức quản lý, vận hành, khai thác sau khi xây dựng xong và được phê duyệt khi giao làm chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày đưa công trình vào vận hành khai thác (không phải thông qua đấu thầu), nhưng phải đủ các điều kiện sau:

- Thành lập doanh nghiệp riêng (hoặc một hình thức tổ chức thích hợp) để thực hiện chuyên trách nhiệm vụ tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác.

- Phải ký hợp đồng tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội với đầy đủ những nội dung về quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định.

- Hết thời hạn 05 năm phải tham gia đấu thầu theo quy định.

Điều 5. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng không đảm đương được nhiệm vụ tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác, nếu được chấp thuận khi phê duyệt dự án thì phải báo cáo chính thức bằng văn bản với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất trước khi bắt đầu triển khai dự án. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất chủ trì cùng với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính xác định ngay các phần diện tích nhà, đất được dành riêng cho mục đích này và công bố công khai việc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng, ký hợp đồng với doanh nghiệp được trúng thầu. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bàn giao cho doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý vận hành và khai thác các hạng mục công trình khi hoàn thành, có sự giám sát của các ngành chức năng liên quan.

Điều 6. Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác đối với dự án đã được triển khai:

Đối với các dự án khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng đang được triển khai, chủ đầu tư dự án phải bổ sung ngay phương án tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất xem xét tổ chức thực hiện theo phương thức quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5.

Chương 2:

LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC XÉT THẦU

Điều 7. Lựa chọn doanh nghiệp tổ chức dịch vụ:

Việc lựa chọn doanh nghiệp làm dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu công khai.

Nguyên tắc cơ bản xét thầu theo hai tiêu chí:

- Doanh nghiệp đưa ra các phương án dịch vụ tốt nhất cho dân cư

- Dân cư đóng góp mức phí dịch vụ thấp nhất.

Điều 8. Hội đồng xét thầu:

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng trình UBND Thành phố quyết định.

Hội đồng xét thầu gồm: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính, đại diện UBND quận (huyện), phường (xã), thị trấn nơi có khu đô thị mới, nhà chung cư, đại diện cụm dân cư và Ban quản trị nhà chung cư (nếu đã thành lập), trường hợp chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư thì đại diện Ban quản trị nhà chung cư lâm thời là thành viên. Trường hợp đặc biệt, mang tính đặc thù, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất đề xuất phương án trình UBND Thành phố quyết định.

Quy chế xét thầu lựa chọn doanh nghiệp thực hiện dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác có quy chế riêng.

Chương 3:

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC DỊCH VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI, NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG

Điều 9. Nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý:

Doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng thực hiện những nhiệm vụ sau:

1/ Duy trì chất lượng, kiến trúc của khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng. Sửa chữa kịp thời các hư hỏng phát sinh thuộc phần sở hữu chung: khung cột, tường, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, nơi để xe, thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình (nếu có), bể phốt, thu lôi, cứu hỏa... và duy tu bảo dưỡng theo định kỳ theo quy định hiện hành của Nhà nước (sau khi hết thời hạn bảo hành của các chủ đầu tư).

2/ Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và vận chuyển đến địa điểm tập kết của khu vực.

3/ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn khu, bao gồm:

- Hệ thống cống rãnh thoát nước trong khu đô thị (hoặc xung quanh nhà chung cư cao tầng).

- Thảm cỏ, vườn hoa, cây xanh (kể cả việc chăm sóc và tưới cây).

- Quản lý hệ thống đường giao thông trong khu đô thị. Thực hiện nhiệm vụ sửa chữa nhỏ và có trách nhiệm cùng với Ban quản trị các nhà chung cư trong khu đô thị lập kế hoạch đề xuất với Thành phố thực hiện các sửa chữa như nâng cấp, trải nhựa, bê tông hóa, thảm tại mặt đường v.v..

Các nội dung sau đây do các cơ quan chuyên ngành của Thành phố chịu trách nhiệm:

+ Trạm biến thế điện, hệ thống cung cấp điện ngoài nhà do Công ty Điện lực Hà Nội quản lý.

+ Trạm nước, hệ thống cung cấp nước sạch ngoài nhà do Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội quản lý.

+ Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên trục đường giao thông do Công ty Chiếu sáng đô thị quản lý.

4/ Tổ chức việc vận hành, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hệ thống thang máy trong các nhà chung cư cao tầng. Theo định kỳ thời hạn sử dụng của thang máy, hàng năm phải nộp một khoản tiền vào một tài khoản để thay thế thang máy khi đến thời hạn.

5/ Vận hành hệ thống kỹ thuật chung trong các khu nhà chung cư: Bơm nước, điện chiếu sáng hành lang, cầu thang, máy phát điện, hệ thống cấp điện, nước sạch, khí đốt, nước thải, thiết bị phòng chống cháy và các thiết bị khác.

6/ Quản lý, duy trì, bảo dưỡng định kỳ diện tích hành lang, cầu thang sử dụng chung.

7/ Tổ chức các dịch vụ phục vụ dân cư trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và các loại dịch vụ khác nếu có nhu cầu. Các hoạt động này được thu phí theo các quy định chung hoặc theo thỏa thuận (tùy loại hình dịch vụ).

8/ Bảo vệ an ninh trật tự trong khu đô thị và trong các nhà chung cư cao tầng (có quy định phối hợp với UBND phường, Công an phường và ban quản trị nhà chung cư).

Điều 10. Quyền lợi của doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý:

Doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng có các quyền sau:

1/ Được giao quản lý, được tổ chức khai thác hoặc được quyền ký hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân khai thác:

- Toàn bộ diện tích tầng 1 và tầng hầm (nếu có) nhà chung cư cao tầng để tổ chức kinh doanh, dịch vụ phục vụ dân cư, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến điều kiện sống của dân cư, không vi phạm cảnh quan môi trường, tuyệt đối không được sử dụng làm nhà ở.

- Các diện tích đất phục vụ các mục đích công cộng như xây dựng chợ, cơ sở kinh doanh, bãi đỗ xe, sân bãi thể thao, vui chơi giải trí... theo quy hoạch.

2/ Được thu phí đóng góp hàng tháng của các hộ dân sinh sống trong khu đô thị và trong các nhà chung cư cao tầng theo mức quy định khu trúng thầu. Khi có thay đổi mức phí đóng góp phải được sự đồng thuận của đại diện cụm dân cư (hoặc Ban quản trị nhà chung cư theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và chính quyền phường sở tại.

3/ Được hưởng toàn bộ lợi nhuận do tổ chức khai thác tốt các nội dung quy định ở phần trên sau khi trang trải đủ chi phí phục vụ quản lý, vận hành theo các nhiệm vụ quy định tại Điều 9 và nộp thuế theo luật định.

4/ Có thể tự tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 9 hoặc được quyền ký hợp đồng với các đơn vị chuyên trách thực hiện, nhưng doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng vẫn phải chịu trách nhiệm trước dân cư và trước các cơ quan quản lý nhà nước về các nhiệm vụ được giao theo hợp đồng.

5/ Được ưu tiên xét chọn khi tổ chức đấu thầu lại. Trường hợp doanh nghiệp quản lý thực hiện tốt các nghĩa vụ theo hợp đồng, được tập thể cụm dân cư và chính quyền phường nhất trí đề nghị, sẽ được xem xét gia hạn hợp đồng thời hạn 05 năm tiếp theo không phải thông qua đấu thầu.

Điều 11. Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân ký hợp đồng khai thác các dịch vụ với doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng:

- Được họat động kinh doanh, dịch vụ theo nội dung hợp đòng đã ký với doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng.

- Được đảm bảo quyền hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo thời gian quy định trong hợp đồng. Được toàn quyền sở hữu các trang thiết bị đầu tư thêm phục vụ cho mục đích kinh doanh, dịch vụ.

- Được ưu tiên xét gia hạn hợp đồng kinh doanh dịch vụ khi doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng hết thời hạn hợp đồng và không tiếp tục trúng thầu. Doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng mới trúng thầu có trách nhiệm gia hạn hợp đồng khai thác kinh doanh, dịch vụ cho các thể nhân đang hoạt động nếu chấp hành đầy đủ các điều kiện theo quy định chung.

- Phải đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường của địa điểm được phép khai thác kinh doanh, dịch vụ. Không được tự ý sửa chữa, cơi nơi, không được sử dụng làm nhà ở.

Điều 12. Quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng nhà:

1/ Quyền lợi:

- Người sử dụng nhà trong khu vực đô thị mới, nhà chung cư cao tầng được hưởng các dịch vụ quy định tại Điều 9 quy định này.

- Thực hiện giám sát nội dung và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp tổ chức dịch vụ thông qua Đại diện cụm dân cư và Ban quản trị nhà chung cư cao tầng.

2/ Nghĩa vụ:

- Đóng góp khoản kinh phí để đảm bảo cho các dịch vụ quản lý, vận hành khai thác theo quy định.

- Chấp hành đúng nội dung quy định tại bản quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm:

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nhà trong khu đô thị mới hoặc nhà chung cư cao tầng:

- Cơi nới, chiếm dụng diện tích đất tầng 1 quanh nhà; diện tích nhà, không gian thuộc phần sử dụng chung như: hành lang, cầu thang, gầm cầu thang ... dưới mọi hình thức; đục phá, cải tạo, tháo dỡ hoặt làm thay đổi kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc mặt ngoài của nhà.

- Tự ý chuyển nhượng hợp đồng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác; tự ý thay đổi mục đích sử dụng nhà thuê ghi trong hợp đồng.

- Gây tiếng ồn quá mức quy định, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an nhà chung cư; quảng cáo, viết vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép.

- Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại, gây thấm, dột, ô nhiễm môi trường.

Điều 14. Xử lý vi phạm:

1/ Doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tâng được lựa chọn không thực hiện đầy đủ hoặc thực hiện không tốt những nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng. Đại diện cụm dân cư hoặc Ban quản trị nhà chung cư đề nghị UBND phường xử lý từ tình thức nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt hành chính đến kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất hủy hợp đồng quản lý vận hành và khai thác. Trường hợp bị hủy hợp đồng giữa chừng, doanh nghiệp mới thay thế phải thanh toán phần kinh phí doanh nghiệp trước đã đầu tư theo quyết định của Hội đồng thẩm định của Thành phố.

2/ Tổ chức, cá nhân sử dụng nhà trong khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng và tổ chức, cá nhân ký hợp đồng khai thác các dịch vụ với doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng vi phạm những điều khoản liên quan tại quy định này thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện:

1/ Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất: Chủ trì cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận, huyện và UBND phường sở tại để thực hiện các công việc sau:

- Công bố danh mục các khu đô thị mới hoặc các nhà chung cư cao tầng cần kêu gọi các doanh nghiệp làm dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng tham gia đấu thầu để được quản lý, vận hành, khai thác.

- Trong từng khu đô thị mới hoặc nhà chung cư cao tầng cần xác định rõ:

+ Những nhiệm vụ doanh nghiệp phải thực hiện.

+ Diện tích nhà, đất công cộng doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng được quyền khai thác để trang trải chi phí quản lý, vận hành.

- Chủ trì tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với doanh nghiệp trúng thầu, bàn giao diện tích nhà, đất Thành phố quản lý cho doanh nghiệp trúng thầu.

- Phối hợp cùng với UBND quận, huyện và UBND phường sở tại xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2/ Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc: Tham gia cùng với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất xây dựng những nội dung để làm căn cứ tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng.

3/ Sở Tài chính: Chủ trì cùng các Sở: Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất, Cục Thuế Hà Nội xác định mức phí dịch vụ dân cư phải đóng góp để làm cơ sở xét thầu, lựa chọn doanh nghiệp quản lý.

4/ Sở Giao thông công chính:

Hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng khu đô thị mới lập hồ sơ bàn giao và tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà sau khi chủ đầu tư đã thực hiện xây dựng xong toàn bộ khu đô thị theo dự án, gồm: đường giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, vườn hoa, cây xanh... và thống nhất với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất những hạng mục giao cho doanh nghiệp quản lý khu đô thị mới (hoặc nhà chung cư) để quản lý, vận hành.

5/ Công ty Điện lực Hà Nội:

Hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng khu đô thị mới lập hồ sơ bàn giao và tiếp nhận hệ thống cấp điện ngoài nhà sau khu chủ đầu tư đã thực hiện xây dựng xong toàn bộ khu đô thị theo dự án.

6/ UBND quận, huyện:

- Là thành viên tham gia xét thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức dịch vụ quản lý

- Chỉ đạo UBND phường và Công an phường sở tại tham gia Ban quản trị nhà chung cư cao tầng theo quy định.

- Xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

7/ UBND phường sở tại:

- Tham gia cùng với các Sở chuẩn bị nội dung phục vụ việc tổ chức đấu thầu, là thành viên của Tổ xét thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất chủ trì.

- Tổ chức phổ biến đến cộng đồng dân cư những nội dung của hợp đồng quản lý, vận hành khu đô thị hoặc nhà chung cư cao tầng của doanh nghiệp trúng thầu.

- Tổ chức các ban đại diện dân cư của các đơn vị, thống nhất nội quy chung và phổ biến đến cộng đồng dân cư để cùng nhau thực hiện.

- Chỉ đạo cụm dân cư giúp đỡ hoạt động của doanh nghiệp quản lý vận hành và khai thác khu đô thị mới hoặc nhà chung cư cao tầng, đồng thời kiểm tra giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo nội dung hợp đồng, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc và xử lý các vi phạm của doanh nghiệp quản lý cũng như cộng đồng dân cư, những trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND phường phải đề xuất với các ban ngành chức năng hoặc chính quyền cấp trên cùng phối hợp giải quyết.

Những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài phạm vi xử lý hành chính được giải quyết tại tòa án các cấp theo thẩm quyền.

Điều 16. Trong quá trình thực hiện Quy định này, mọi vấn đề phát sinh được thông báo về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để nghiên cứu, trình UBND Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.